duminică, 8 mai 2011

ACORD EUROPEAN din 1 mai 1971 ce completeaza Conventia asupra circulatiei rutiere, deschisa semnarii la Viena.

ACORD EUROPEAN din 1 mai 1971 ce completeaza Conventia asupra circulatiei rutiere, deschisa semnarii la Viena.


 
Partile contractante, parti in Conventia asupra circulatiei rutiere, deschisa semnarii la Viena la 8 noiembrie 1968,
dornice sa stabileasca o mai mare uniformizare a regulilor de circulatie in Europa,
au convenit asupra celor ce urmeaza:
Art. 1
1.Partile contractante, parti in Conventia asupra circulatiei rutiere, deschisa semnarii la Viena la 8 noiembrie 1968, vor lua masurile corespunzatoare pentru ca regulile de circulatie in vigoare pe teritoriul lor sa fie, in ce priveste continutul, conforme cu dispozitiile din anexa la prezentul acord.
2.Cu conditia sa nu fie in nici un fel contrare dispozitiilor din anexa la prezentul acord:
a)aceste reguli pot sa nu reia acelea dintre dispozitii ce se aplica situatiilor ce nu apar pe teritoriul partilor contractante respective;
b)aceste reguli pot sa contina dispozitii neprevazute in aceasta anexa.
3.Dispozitiile acestui articol nu obliga partile contractante sa prevada sanctiuni penale pentru orice incalcare a dispozitiilor din anexa reluate in regulile lor de circulatie.
Art. 2
1.Prezentul acord va fi deschis semnarii pina la 30 aprilie 1972 de catre statele ce sint semnatare ale Conventiei asupra circulatiei rutiere, deschisa semnarii la Viena la 8 noiembrie 1968, sau care au aderat la ea si care sint fie membre ale Comisiei Economice pentru Europa a Natiunilor Unite, fie admise la comisie cu caracter consultativ conform paragrafului 8 din mandatul acestei comisii.
2.Prezentul acord este supus ratificarii, dupa ce statul va ratifica Conventia asupra circulatiei rutiere, deschisa semnarii la Viena la 8 noiembrie 1968, sau va adera la ea. Instrumentele de ratificare vor fi depuse pe linga secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite.
3.Prezentul acord ramine deschis aderarii oricarui stat prevazut la paragraful 1 al prezentului articol si care este parte in Conventia asupra circulatiei rutiere, deschisa semnarii la Viena la 8 noiembrie 1968. Instrumentele de aderare vor fi depuse pe linga secretarul general.
Art. 3
1.Orice stat va putea, atunci cind va semna sau ratifica prezentul acord ori va adera la el sau oricind ulterior, sa declare printr-o instiintare adresata secretarului general ca acordul intra in vigoare pentru toate teritoriile sau doar pentru unul dintre ele care asigura relatiile internationale. Acordul va intra in vigoare pe teritoriul sau teritoriile prevazute in instiintare dupa 30 de zile de la data cind secretarul general a primit instiintarea sau la data intrarii in vigoare a acordului pentru statul ce adreseaza instiintarea, daca aceasta data este posterioara precedentei.
2.Orice stat care face o declaratie, potrivit paragrafului 1 al prezentului articol, va putea oricind ulterior, prin instiintare adresata secretarului general, sa declare ca acordul va inceta sa mai fie in vigoare pe teritoriul prevazut in instiintare, iar acordul va inceta sa mai fie in vigoare pe acel teritoriu dura un an de la data primirii acestei instiintari de catre secretarul general.
Art. 4
1.Prezentul acord va intra in vigoare dupa 12 luni de la data depunerii celui de-al zecelea instrument de ratificare sau de aderare.
2.Pentru fiecare stat care va ratifica prezentul acord sau va adera la el dupa depunerea celui de-al zecelea instrument de ratificare sau de aderare, acordul va intra in vigoare dupa 12 luni de la data depunerii, de catre acest stat, a instrumentului sau de ratificare sau de aderare.
3.Daca data intrarii in vigoare, conform paragrafelor 1 si 2 ale prezentului articol, este anterioara aceleia ce rezulta din aplicarea art. 47 din Conventia asupra circulatiei rutiere, deschisa semnarii la Viena la 8 noiembrie 1968, acordul va intra in vigoare, potrivit paragrafului 1 al acestui articol, la aceasta din urma data.
Art. 5
La intrarea sa in vigoare, prezentul acord va abroga si inlocui, in relatiile dintre partile contractante, dispozitiile referitoare la circulatia rutiera cuprinse in Acordul european ce completeaza Ccnventia asupra circulatiei rutiere si in Protocolul privitor la semnalizarea rutiera, semnate la Geneva la 16 septembrie 1950, precum si in Acordul european referitor la aplicarea art. 23 din Conventia din 1949 asupra circulatiei rutiere, cu privire la dimensiunile si greutatea vehiculelor admise sa circule pe unele drumuri ale partilor contractante, din 16 septembrie 1950.
Art. 6
1.Dupa o perioada de 12 luni, cu incepere de la data intrarii in vigoare a prezentului acord, orice parte contractanta va putea propune unu sau mai multe amendamente la acord. Textul oricarei propuneri de amendament, insotit de o expunere de motive, va fi adresat secretarului general care il va comunica tuturor partilor contractante. Partile contractante vor avea posibilitatea de a-i face cunoscut intr-un termen de 12 luni urmatoare datei acestei comunicari:
a)ca accepta amendamentul sau
b)ca il resping, ori
c)ca doresc sa fie convocata o conferinta pentru a-l examina. Secretarul general va transmite textul amendamentului propus si celorlalte state prevazute la art. 2 al prezentului acord.
2._
a)Orice propunere de amendament ce va fi comunicata conform dispozitiilor paragrafului 1 al prezentului articol va fi considerata acceptata daca, in termenul de 12 luni sus-mentionat, cel putin o treime din partile contractante informeaza secretarul general, fie ca resping amendamentul, fie ca doresc sa se convoace o conferinta pentru a-l exemina. Secretarul general va instiinta toate partile contractante despre orice acceptare sau respingere a amendamentului propus si despre orice cerere de convocare a unei conferinte. Daca numarul total al respingerilor si al cererilor primite in termenul de 12 luni este mai mic de o treime din numarul total al partilor contractante, secretarul general va instiinta toate partile contractante ca amendamentul va intra in vigoare la 6 luni dupa expirarea termenului de 12 luni prevazut la paragraful 1 al prezentului articol pentru toate partile contractante, cu exceptia celor care, in termenul respectiv, au respins amendamentul sau au cerut convocarea unei conferinte pentru a-l examina.
b)Orice parte contractanta care, in timpul acestui termen de 12 luni, va respinge propunerea de amendament sau de convocare a unei conferinte pentru a-l examina, va putea, oricind dupa expirarea acestui termen, sa incunostiinteze secretarul general ca accepta amendamentul, iar secretarul general va comunica aceasta tuturor celorlalte parti contractante. Amendamentul va intra in vigoare, pentru partea contractanta care va face cunoscuta acceptarea sa, dupa 6 luni de la data la care secretarul general va primi instiintarea.
3.Daca un amendament propus n-a fost acceptat conform paragrafului 2 al prezentului articol si daca, in termenul de 12 luni prevazut la paragraful 1 al prezentului articol, cel putin jumatate din numarul total al partilor contractante informeaza secretarul general ca resping amendamentul propus si daca cel putin o treime din numarul total al partilor contractante, dar nu mai putin de cinci, il informeaza ca il accepta sau ca doresc convocarea unei conferinte pentru a-l examina, secretarul general va convoca o conferinta pentru a examina amendamentul propus sau orice alta propunere cu care va fi sesizat conform paragrafului 4 al acestui articol.
4.Daca a fost convocata o conferinta, conform dispozitiilor paragrafului 3 al prezentului articol, secretarul general va invita la aceasta toate partile contractante, precum si celelalte state prevazute la art. 2 al prezentului acord. El va cere tuturor statelor invitate la conferinta sa-i prezinte, cel tirziu in termen de 6 luni inainte de data deschiderii, orice propunere pe care o vor dori sa fie examinata de acea conferinta, in afara de amendamentul propus, comunicind aceste propuneri, in termen de 3 luni inainte de data deschiderii conferintei, tuturor statelor invitate la conferinta.
5._
a)Orice amendament la prezentul acord va fi considerat ca acceptat daca a fost adoptat cu o majoritate de doua treimi a statelor reprezentate la conferinta, cu conditia ca aceasta majoritate sa grupeze cel putin doua treimi a partilor contractante reprezentate la conferinta. Secretarul general va incunostinta toate partile contractante despre adoptarea amendamentului, care va intra in vigoare dupa 12 luni de la aceasta instiintare pentru toate partile contractante, cu exceptia acelora care, inauntrul acestui termen, vor instiinta secretarul general ca resping amendamentul.
b)Orice parte contractanta care va respinge un amendament in acest termen de 12 luni va putea, oricind, sa instiinteze secretarul general ca il accepta, iar secretarul general va transmite aceasta instiintare tuturor celorlalte parti contractante. Amendamentul va intra in vigoare, pentru partea contractanta care va face cunoscuta acceptarea sa, dupa 6 luni de la data la care secretarul general va primi instiintarea sau la sfirsitul termenului de 12 luni, daca data este posterioara precedentei.
6.Daca propunerea de amendament nu este considerata acceptata conform paragrafului 2 al prezentului articol si daca conditiile prevazute la paragraful 3 al prezentului articol pentru convocarea unei conferinte nu sint intrunite, propunerea de amendament va fi considerata respinsa.
7.Independent de procedura de amendament prevazuta la paragrafele 1-6 ale prezentului articol, anexa la prezentul acord poate fi modificata prin intelegere intre organele competente ale partilor contractante. Daca organul competent al unei parti contractante a declarat ca legislatia sa nationala il obliga sa conditioneze intelegerea de o autorizare speciala in acest scop sau de aprobarea unui organ legislativ, consimtamintul organului competent al partii contractante la modificarea anexei nu va fi considerat ca dat decit atunci cind acest organ va comunica secretarului general ca autorizarile sau aprobarile cerute au fost obtinute. Intelegerea intre organele competente va putea sa prevada ca, intr-o perioada de tranzitie, vechile dispozitii ale anexei vor ramine in vigoare, total sau partial, simultan cu cele noi. Secretarul general va fixa data intrarii in vigoare a noilor dispozitii.
8.Fiecare stat, in momentul cind va semna sau va ratifica acest acord ori va adera la el, va instiinta pe secretarul general despre denumirea si adresa organului competent sa dea acordul prevazut la paragraful 7 al prezentului articol.
Art. 7
Orice parte contractanta va putea denunta acest acord prin instiintare scrisa adresata secretarului general. Denuntarea isi va produce efectul la un an dupa data la care secretarul general va primi instiintarea. Orice parte contractanta care va inceta de a fi parte in Conventia asupra circulatiei rutiere, deschisa semnarii la Viena la 8 noiembrie 1968, va inceta pe aceeasi data sa fie parte si la prezentul acord.
Art. 8
Acordul va inceta de a fi in vigoare daca numarul partilor contractante este mai mic de cinci intr-o perioada oarecare de 12 luni consecutive, precum si atunci cind va inceta de a fi in vigoare Conventia asupra circulatiei rutiere, deschisa semnarii la Viena la 8 noiembrie 1968.
Art. 9
1.Orice neintelegere intre doua sau mai multe parti contractante referitoare la interpretarea sau aplicarea prezentului acord, pe care partile contractante in litigiu nu au putut-o solutiona pe cale de negocieri sau in orice alt mod, va fi supusa arbitrajului, daca oricare dintre partile contractante in litigiu o cere si va fi trimisa unuia sau mai multor arbitri alesi de comun acord de partile in litigiu. Daca, in termen de 3 luni de la data cererii de arbitraj, partile in litigiu nu ajung la o intelegere asupra alegerii arbitrului sau arbitrilor, oricare dintre aceste parti va putea cere secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite sa desemneze un singur arbitru, caruia ii va trimite neintelegerea, pentru a decide.
2.Hotarirea arbitrului sau arbitrilor desemnati conform paragrafului 1 al prezentului articol va fi obligatorie pentru partile contractante in litigiu.
Art. 10
Nici o dispozitie a acestui acord nu va fi interpretata ca interzicind unei parti contractante sa ia masurile corespunzatoare cu dispozitiile Cartei Natiunilor Unite si limitate la cerintele situatiei pe care o apreciaza necesara pentru siguranta sa externa si interna.
Art. 11
1.Orice stat va putea, in momentul cind va semna acest acord sau va depune instrumentul de ratificare sau de aderare, sa declare ca nu se considera legat de art. 9 al acestui acord. Celelalte parti contractante nu vor fi legate de art. 9 fata de oricare dintre partile contractante care va face o asemenea declaratie.
2.Rezervele la prezentul acord, altele decit cea prevazuta la paragraful 1 al acestui articol, sint permise cu conditia sa fie formulate in scris si, daca sint formulate inainte de depunerea instrumentului de ratificare sau de aderare, sa fie confirmate in acel instrument.
3.Orice stat, in momentul cind va depune instrumentul sau de ratificare a acordului sau de aderare la acesta, va instiinta in scris pe secretarul general in ce masura rezervele ce le va formula la Conventia asupra circulatiei rutiere, deschisa semnarii la Viena la 8 noiembrie 1968, se aplica prezentului acord. Acelea dintre rezerve ce nu vor face obiectul instiintarii efectuate in momentul depunerii instrumentului de ratificare a prezentului acord sau de aderare la acesta vor fi considerate ca neaplicindu-se prezentului acord.
4.Secretarul general va comunica rezervele si instiintarile efectuate in aplicarea prezentului acord tuturor statelor prevazute la art. 2 al prezentului acord.
5.Orice stat care va face o declaratie, o rezerva sau o instiintare potrivit prezentului articol va putea, oricind, sa o retraga prin instiintare adresata secretarului general.
6.Orice rezerva efectuata conform paragrafului 2 sau adusa la cunostinta conform paragrafului 3 al prezentului articol:
a)modifica, pentru partea contractanta care a efectuat sau a adus la cunostinta acea rezerva, dispozitiile acordului, asupra carora poarta rezerva, in limitele acesteia;
b)modifica aceste dispozitii in aceleasi limite pentru celelalte parti contractante, pentru ceea ce tine de relatiile cu partea contractanta ce a efectuat sau a adus la cunostinta rezerva.
Art. 12
In afara de declaratiile, instiintarile si comunicarile prevazute la art. 6 si 11 ale prezentului acord, secretarul general va aduce la cunostinta partilor contractante si celorlalte state prevazute la art. 2:
a)semnaturile, ratificarile si aderarile, conform art. 2;
b)instiintarile si declaratiile, conform art. 3;
c)datele de intrare in vigoare a amendamentelor la prezentul acord, conform art. 4;
d)data de intrare in vigoare a amendamentelor la prezentul acord, conform paragrafelor 2, 5 si 7 ale art. 6;
e)denuntarea conform art. 7;
f)incetarea prezentului acord, conform art. 8.
Art. 13
Dupa 30 aprilie 1972, originalul prezentului acord va fi depus pe linga secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, care va transmite copii certificate conforme tuturor statelor prevazute la art. 2 al prezentului acord.
Pentru care imputernicitii, legal autorizati de guvernele lor, au semnat prezentul acord.
Incheiat la Geneva la 1 mai 1971, intr-un singur exemplar in limbile engleza, franceza si rusa, cele trei texte fiind la fel de valabile.
 
ANEXA 1:
 
1.Pentru aplicarea dispozitiilor prezentei anexe, termenul conventie inseamna Conventia asupra circulatiei rutiere, deschisa semnarii la Viena la 8 noiembrie 1968.
2.Prezenta anexa nu contine decit completari si modificari aduse dispozitiilor corespondente ale conventiei.
3.La articolul 1 al conventiei (Definitii)
a)Alineatul c)
Acest alineat se va citi astfel:
"localitate inseamna un spatiu ce cuprinde imobile construite si ale carei intrari si iesiri sint stabilite in mod special ca atare."
b)Alineatul n)
Vehiculele cu trei roti a caror greutate in gol nu depaseste 400 kg vor fi asimilate motocicletelor.
c)Alineat suplimentar de adaugat la sfirsitul acestui articol
Acest alineat se va citi astfel:
"Se asimileaza pietonilor persoanele care imping sau trag un vehicul pentru copil, bolnav ori infirm, sau orice alt vehicul de marime redusa si fara motor, cele care conduc cu bratul o bicicleta sau o motoreta, ca si infirmii ce se deplaseaza intr-un scaun rulant miscat de ei insisi sau care circula cu viteza redusa."
4.La articolul 3 al conventiei (Obligatii ale partilor contractante)
a)Paragraful 4
Masurile la care se refera acest paragraf nu vor putea sa modifice nici intinderea art. 39 al conventiei si nici sa faca facultativa dispozitia pe care o contine.
5.La articolul 6 al conventiei (Comenzi date de agentii de circulatie)
a)Paragraful 3
Dispozitiile acestui paragraf, care sint recomandari in conventie, vor fi obligatorii.
6.La articolul 7 al conventiei (Reguli generale)
a)Paragraful 2
Dispozitiile acestui paragraf, care sint recomandari in conventie, vor fi obligatorii.
b)Paragrafe suplimentare, de adaugat la sfirsitul acestui articol
Aceste paragrafe se vor citi astfel:
"Participantii la circulatie trebuie sa dea dovada de o prudenta sporita fata de copii, infirmi, in special fata de orbi ce au un baston alb, precum si fata de persoane in virsta.
Conducatorii trebuie sa aiba grija ca vehiculele lor sa nu stinjeneasca pe participantii la circulatie si proprietatile alaturate drumului, mai ales prin producerea de zgomot, de praf sau de fum, atunci cind este posibil de a evita sa o faca."
7.La articolul 8 al conventiei (Conducatori)
a)Paragraful 2
Dispozitia acestui paragraf, care este o recomandare in conventie, va fi obligatorie.
8.La articolul 9 al conventiei (Turme)
Dispozitia acestui articol, care este o recomandare in conventie, va fi obligatorie.
9.La articolul 10 al conventiei (Locul pe partea carosabila)
a)Titlul se va citi astfel: "Locul pe drum".
b)Paragraf suplimentar, de adaugat imediat dupa paragraful 1 al acestui articol
Acest paragraf se va citi astfel:
"a)In afara cazului de stricta necesitate, orice conducator trebuie sa circule numai pe drumurile, partile carosabile, benzile si pistele destinate participantilor la circulatie din categoria din care face parte;
b)In cazul cind nu le este destinata nici o banda sau nici o pista, conducatorii de motorete, de biciclete si de vehicule fara motor pot, daca aceasta se poate face fara dificultate pentru ceilalti participanti la circulatie, sa foloseasca, in sensul de circulatie, orice acostament practicabil."
10.La articolul 11 al conventiei (Depasirea si circulatia pe benzi)
a)Paragraful 5 alineatul b)
Aceasta dispozitie nu va fi aplicata.
b)Paragraful 6 alineatul b)
Ca urmare a neaplicarii alin. b) al paragrafului 5 al acestui articol, dispozitia din ultima parte a frazei acestui alineat nu se va aplica.
c)Paragraful 8 alineatul b)
Acest alineat se va citi astfel:
"imediat inainte si pe trecerile la nivel neprevazute cu bariere sau cu semibariere, afara de cazul cind circulatia rutiera este dirijata de semnale luminoase de circulatie ca cele folosite in intersectii."
11.La articolul 12 al conventiei (Trecerea pe linga vehicule care circula din sens opus)
a)Acest paragraf se va citi astfel:
"Pe drumurile de munte si pe drumurile cu inclinare mare ce au caracteristici asemanatoare, unde trecerea pe linga vehicule care circula din sens opus este imposibila sau grea, obligatia de a opri pentru a lasa sa treaca vehiculul care urca revine conducatorului de vehicul ce coboara, cu exceptia cazului cind, prin modul cum sint dispuse refugiile pentru a permite vehiculelor sa opreasca este de asa natura incit, tinind seama de viteza si pozitia vehiculelor, vehiculul care urca dispune de un refugiu in fata lui, iar mersul inapoi al unuia dintre vehicule ar fi necesar daca vehiculul ce urca nu ar opri pe acest refugiu. In cazul in care unul din cele doua vehicule ce urmeaza sa se incruciseze trebuie sa mearga inapoi pentru a permite trecerea unul pe linga altul, ansamblurile de vehicule au prioritate fata de celelalte vehicule, vehiculele grele fata de vehiculele usoare si autocarele fata de autocamioane; atunci cind este vorba de vehicule de aceeasi categorie, cel care trebuie sa mearga inapoi este conducatorul vehiculului care coboara, afara de cazul cind aceasta este in mod evident mai usor pentru conducatorul vehiculului care urca, in special daca se afla aproape de un refugiu."
12.La articolul 13 al conventiei (Viteza si distanta intre vehicule)
a)Paragraful 4
Acest paragraf, inclusiv alineatele sale a) si b), se va citi astfel: "In afara localitatilor, pe drumurile unde o singura banda este destinata circulatiei pe sens, in scopul de a usura depasirile, conducatorii vehiculelor supuse unei restrictii speciale de viteza si cei ai vehiculelor sau ai ansamblurilor de vehicule cu mai mult de 7 m lungime trebuie, cu exceptia cazului cind depasesc sau se pregatesc sa depaseasca, sa mentina un interval intre vehiculele lor in asa fel incit vehiculele ce le depasesc sa poata intra fara pericol in intervalul lasat in fata vehiculului depasit. Aceasta dispozitie nu este aplicabila atunci cind circulatia este foarte intensa si nici atunci cind depasirea este interzisa".
13.La articolul 14 al conventiei (Dispozitii generale pentru manevre)
a)Paragraful 1
Acest paragraf se va citi astfel: "Orice conducator care vrea sa efectueze o manevra, cum ar fi iesirea dintr-un sir de vehicule stationate sau intrarea intr-un asemenea sir, devierea la dreapta sau la stinga pe partea carosabila, mai ales pentru a schimba banda, virajul la stinga sau la dreapta pentru a circula pe alt drum sau pentru a intra intr-un spatiu alaturat, trebuie sa nu inceapa a efectua aceasta manevra decit dupa ce s-a asigurat ca o poate face fara a risca sa constituie un pericol pontru ceilalti participanti la circulatie care il urmeaza, il preced sau cu care urmeaza sa se incruciseze, tinind seama de pozitia, directia si viteza lor."
14.La articolul 15 al conventiei (Dispozitii speciale privitoare la vehiculele din serviciile regulate de transport in comun)
Dispozitia acestui articol, care este o recomandare in conventie, va fi obligatorie.
15.La articolul 18 al conventiei (Intersectii si obligatia de a ceda trecerea)
a)Paragraful 3
Acest paragraf se va citi astfel: "Orice conducator care iese pe drum dintr-un spatiu lateral este obligat sa cedeze trecerea persoanelor care circula pe acest drum."
b)Paragraful 4 alineatul b)
Acest alineat se va citi astfel: "In statele unde sensul de circulatie este pe stinga, prioritatea la intersectii este dirijata printr-un semnal sau printr-un marcaj rutier."
16.La articolul 20 al conventiei (Dispozitii aplicabile pietonilor)
a)Paragraful 1
Acest paragraf se va citi astfel: "Pietonii trebuie, pe cit posibil, sa evite a circula pe partea carosabila, dar daca o folosesc ei trebuie sa o faca cu prudenta si fara sa stinjeneasea sau sa impiedice circulatia."
b)Paragraf suplimentar, de adaugat imediat dupa paragraful 2 al acestui articol
Acest paragraf se va citi astfel: "Cu toate dispozitiile paragrafului 2 al acestui articol al conventiei, infirmii ce se deplaseaza intr-un scaun rulant pot, in toate cazurile, sa circule pe partea carosabila."
c)Paragraful 4
Acest paragraf se va citi astfel: "Atunci cind pietonii circula pe partea carosabila, conform paragrafului 2, paragrafului suplimentar introdus dupa acest paragraf 2 si paragrafului 3 al prezentului articol, ei trebuie sa mearga cit mai aproape posibil de marginea partii carosabile."
d)Paragraful 5
Acest paragraf se va citi astfel:
"a)In afara localitatilor, atunci cind pietonii circula pe partea carosabila, ei trebuie sa mearga pe partea opusa celei ce corespunde sensului circulatiei, afara de cazul cind aceasta este de natura se le pericliteze siguranta, precum si de imprejurari speciale. Totusi, persoanele care imping cu mina o bicicleta, o motoreta sau o motocicleta, infirmii ce se deplaseaza intr-un scaun rulant si grupurile de pietoni conduse de un responsabil sau care formeaza un cortegiu trebuie sa circule pe partea drumului corespunzatoare sensului circulatiei. In afara de cazul cind formeaza un cortegiu, pietonii care circula pe partea carosabila trebuie, pe cit posibil, sa se deplaseze pe un singur sir daca siguranta circulatiei o cere, mai ales in caz de vizibilitate necorespunzatoare sau de intensitate mare a circulatiei de vehicule.
b)Dispozitiile alin. a) al prezentului paragraf pot fi aplicate si in localitali."
e)Paragraful 6 alineatul c)
Acest alineat se va citi astfel: "Pentru a traversa in afara unei treceri pentru pietoni semnalizata ca atare sau delimitata prin marcaje aplicate pe partea carosabila, pietonii nu trebuie sa se angajeze pe partea carosabila inainte de a se fi asigurat ca o pot face fara a stinjeni circulatia vehiculelor. Pietonii trebuie sa traverseze partea carosabila perpendicular pe axa acesteia."
17.La articolul 21 al conventiei (Conduita conducatorilor fata de pietoni)
a)Paragraf suplimentar, de adaugat imediat dupa paragraful 1 al acestui articol
Acest paragraf se va citi astfel: "Sub rezerva dispozitiilor paragrafului 1 al art. 7 si ale paragrafului 1 al art. 13 ale conventiei, cind pe partea carosabila nu exista trecere pentru pietoni semnalizata ca atare sau delimitata prin marcaje rutiere, conducatorii care vireaza pentru a circula pe un alt drum nu trebuie sa o faca decit dupa ce au lasat sa treaca pietonii care s-au angajat pe partea carosabila a acestui drum, in conditiile prevazute la paragraful 6 al art. 20 al conventiei, chiar daca este necesar sa opreasca in acest scop."
b)Paragraful 3
Aceasta dispozitie nu va fi aplicata.
18.La articolul 23 al conventiei (Oprirea si stationarea)
a)Paragraful 1
Acest paragraf se va citi astfel: "In afara localitatilor, vehiculele si animalele oprite sau stationate trebuie, pe cit posibil, sa stea in afara partii carosabile. In localitati si in afara lor, acestea nu trebuie sa stea pe pistele pentru biciclete, pe trotuare ori pe acostamentele amenajate pentru circulatia pietonilor, decit in limita in care legislatia nationala in vigoare o permite."
b)Paragraful 2 alineatul b)
Acest alineat se va citi astfel: "Vehiculele altele decit bicicletele cu doua roti, motoretele cu doua roti sau motocicletele cu doua roti fara atas nu trebuie sa stationeze in sir dublu pe partea carosabila. Vehiculele oprite sau stationate trebuie sa fie asezate paralel cu marginea partii carosabile, in afara de cazul cind dispunerea locurilor permite sa fie astfel."
c)Paragraful 3 alineatul a)
Acest alineat se va citi astfel:
Orice oprire si stationare a unui vehicul este interzisa pe partea carosabila:
(i)la mai putin de 5 m inaintea trecerilor pentru pietoni, pe trecerile pentru pietoni, pe trecerile pentru biciclisti si pe trecerile la nivel cu calea ferata;
(ii)pe sinele tramvaielor sau ale trenurilor ori aproape de acestea, cind circulatia tramvaielor sau trenurilor ar putea fi impiedicata din aceasta cauza."
d)Text suplimentar, de adaugat imediat dupa punctul ii) al acestui alineat
Acest text se va citi astfel:
"(iii) In apropiere de intersectii, la cel putin 5 m de prelungirea marginii celei mai apropiate a partii carosabile transversale, precum si in intersectii, afara de indicatia contrara data de un indicator sau de un marcaj rutier."
e)Paragraful 3 alineatul b)
Text suplimentar, de adaugat imediat dupa punctul iii) al acestui alineat
Acest text se va citi astfel:
"In locuri unde vehiculul ar acoperi un indicator sau un semnal luminos de circulatie vederii participantilor la circulatie."
f)Paragraful 3 alineatul c) i)
Aceasta dispozitie se va citi astfel: "Pe distanta stabilita de legislatia nationala in apropiere de trecerile la nivel si la mai putin de 15 m de o parte si de alta a statiilor de autobuz, de troleibuz sau de vehicule pe sine, afara de cazul cind legislatia nationala prevede o distanta mai mica."
g)Paragraful 3 alineatul c) v)
Aceasta dispozitie nu va fi aplicata.
h)Paragraful 5
Acest paragraf se va citi astfel:
"a)Orice vehicul cu motor, altul decit o motoreta cu doua roti fara atas, ca si orice remorca, cuplata sau nu, imobilizata pe partea carosabila in afara unei localitati, trebuie sa fie semnalata celorlalti conducatori care se apropie in asa fel incit acestia sa fie avertizati din timp de prezenta acestuia:
(i)atunci cind conducatorul a fost determinat sa imobilizeze vehiculul sau intr-un loc unde oprirea este interzisa, conform dispozitiilor paragrafului 3 b) i) sau ii) al acestui articol din conventie;
(ii)atunci cind conditiile sint de asa natura incit conducatorii ce se apropie nu pot, ori nu pot decit cu greutate, sa observe din timp obstacolul produs de vehicul.
b)Dispozitiile alin. a) al prezentului paragraf pot fi aplicate si in localitati.
c)Pentru aplicarea dispozitiilor acestui paragraf, se recomanda ca legislatiile nationale sa prevada folosirea unuia dintre dispozitivele prevazute la paragraful 56 al anexei nr. 5 din conventie."
19.La articolul 25 al conventiei (Autostrazi si drumuri cu caracteristici asemanatoare)
a)Paragraful 1
Acest paragraf se va citi astfel: "Pe autostrazi ca si pe drumurile speciale de intrare si iesire semnalizate ca autostrazi:
"a)circulatia este interzisa pietonilor, animalelor, bicicletelor, motoretelor daca nu sint asimilate motocicletelor si tuturor vehiculelor, altele decit automobilele si remorcile lor, precum si automobilelor si remorcilor care, prin constructie, nu ar putea atinge in linie dreapta o viteza fixata de legislatia nationala, dar care nu va fi mai mica de 40 km/h;
b)se interzice conducatorilor:
(i)sa opreasca vehiculele sau sa stationeze in alte locuri decit cele de stationare semnalizate; in caz de imobilizare fortata a unui vehicul, conducatorul sau trebuie sa se straduiasca sa-l scoata in afara partii carosabile si in afara benzii de urgenta, iar daca nu o pot face, sa semnalizeze imediat de la distanta prezenta vehiculului pentru a avertiza din timp pe ceilalti conducatori ce se apropie; daca este vorba de unul dintre vehiculele carara li se aplica paragraful 5 al art. 23 din conventie, se recomanda ca legislatiile nationale sa prevada folosirea unuia din dispozitivele prevazute la paragraful 56 al anexei nr. 5 a conventiei;
(ii)sa intoarca sau sa mearga inapoi ori sa patrunda pe banda de teren centrala, inclusiv pe racordurile transversale ce leaga intre ele cele doua parti carosabile."
b)Paragraf suplimentar, de adaugat imediat dupa paragraful 1 al acestui articol
Acest paragraf se va citi astfel: "Cind o autostrada are trei sau mai multe benzi destinate unui sens de circulatie, se interzice conducatorilor de vehicule destinate transportului de marfuri a caror greutate maxima autorizata depaseste 3,5 tone sau ansamblurilor de vehicule mai lungi de 7 m sa circule pe alte benzi decit pe cele doua de linga marginea partii carosabile corespunzatoare sensului circulatiei."
c)Paragraful 4
Acest paragraf se va citi astfel: "Pentru aplicarea paragrafului 1 al prezentului articol, astfel cum este redactat mai sus, a paragrafelor 2 si 3 ale acestui articol al conventiei, se asimileaza autostrazilor celelalte drumuri rezervate circulatiei automobilelor semnalizate ca atare si care nu deservesc proprietatile alaturate drumului."
20.La articolul 27 al conventiei (Dispozitii speciale ce se aplica biciclistilor, conducatorilor de motorete si motociclete)
a)Paragraful 2
Acest paragraf se va citi astfel: "Se interzice biciclistilor sa circule fara a tine ghidonul cel putin cu o mina, sa remorcheze bicicleta de un alt vehicul sau sa transporte, sa traga ori sa impinga obiecte ce stinjenesc conducerea sau sint periculoase pentru ceilalti participanti la circulatie. Aceleasi dispozitii se aplica conducatorilor de motorete si motociclete dar, in plus, acestia trebuie sa tina ghidonul cu ambele miini, afara de cazul cind, eventual, semnalizeaza cu bratul conform conventiei."
b)Paragraful 4
Acest paragraf se va citi astfel: "Conducatorilor de motorete li se poate permite sa circule pe pistele de biciclete si, daca este necesar, li se poate interzice sa circule pe partea carosabila."
21.La articolul 29 al conventiei (Vehiculele pe sine)
a)Paragraful 2
Acest paragraf se va citi astfel: "Reguli speciale diferite de cele stabilite in cap. II al conventiei vor putea fi adoptate pentru circulatia pe drum a vehiculelar ce se deplaseaza pe sine. Totusi, asemenea reguli nu vor putea fi contrare dispozitiilor paragrafului 7 al art. 18 al conventiei."
b)Paragraf suplimentar, de introdus la sfirsitul acestui articol
Acest paragraf se va citi astfel:
"Depasirea vehiculelor pe sine, in mers sau oprite, a caror cale este fixata pe partea carosabila, se efectueaza pe partea corespunzatoare sensului circulatiei. Daca incrucisarea si depasirea nu se pot efectua pe partea corespunzatoare sensului circulatiei, datorita trecerii inguste, aceste manevre se pot face pe partea opusa celei ce corespunde sensului circulatiei, cu conditia sa nu stinjeneasca sau sa puna in pericol pe participantii la circulatie ce vin din sens opus. Pe partile carosabile cu sens unic depasirea se poate efectua pe partea opusa celei ce corespunde sensului circulatiei atunci cind nevoile traficului o justifica."
22.La articolul 30 al conventiei (Incarcarea vehiculelor)
a)Paragraful 4
Inceputul acestui paragraf se va citi: "Incarcaturile ce depasesc lungimea vehiculului spre in fata, in spate si pe partile laterale, trebuie sa fie semnalizate suficient de vizibil in toate cazurile cind marginile lor risca de a nu fi observate de conducatorii celorlalte vehicule; intre caderea noptii si zorii zilei, precum si in orice alte momente cind vizibilitatea este insuficienta, aceasta semnalizare trebuie sa se faca in fata printr-o lumina alba si un dispozitiv reflectorizant alb, iar in spate printr-o lumina rosie si un dispozitiv reflectorizant rosu. In special, pe vehiculele cu motor, ... "
b)Paragraful 4 alineatul b)
Acest alineat se va citi astfel: "Intre caderea noptii si zorii zilei, ca si in orice alte momente cind vizibilitatea este insuficienta, incarcaturile ce depasesc lateral gabaritul vehiculului astfel incit extremitatea lor laterala sa fie la mai mult de 0,40 m de marginea exterioara a luminii de pozitie din fata, trebuie sa fie semnalizate, spre in fata ca si spre in spate, de cele a caror extremitate laterala se afla cu mai mult de 0,40 m de marginea exterioara a luminii rosii de pozitie din spate a vehiculului."
23.Articol suplimentar, de adaugat imediat dupa articolul 30 al conventiei
a)Acest articol se va citi astfel:
"Transport de pasageri
Pasagerii nu vor fi transportati, ca numar si ca maniera, incit sa constituie un pericol."
24.La articolul 31 al conventiei (Conduita in caz de accident)
a)Paragraful 1
Alineat suplimentar, de adaugat la sfirsitul paragrafului
Acest alineat se va citi astfel: "Atunci cind accidentul n-a produs decit pagube materiale si daca o parte lezata n-a fost prezenta, persoanele implicate in accident trebuie, pe cit posibil sa dea pe loc indicatii cu privire la numele si adresa lor precum si, in orice caz, sa dea cit mai curind aceste date partii lezate pe calea cea mai directa sau, in lipsa, prin intermediul politiei".
25.La articolul 32 al conventiei (Iluminarea: Dispozitii generale)
a)Paragraful 6 alineatul a)
Acest alineat se va citi astfel: "carucioarele pentru copii, bolnavi sau infirmi si orice alte vehicule de dimensiuni mici si fara motor impinse sau trase de pietoni;"
b)Paragraful 7
Acest paragraf se va citi astfel:
"a)Noaptea, cind circula pe partea carosabila:
(i)grupurile de pietoni, conduse de un responsabil sau care formeaza un cortegiu, trebuie sa aiba, pe partea opusa partii corespunzatoare sensului circulatiei, cel putin o lumina alba sau galbena selectiv spre in fata si o lumina rosie spre in spate, ori o lumina galben auto in ambele directii;
(ii)conducatorii de animale de tras, de calarie sau de povara, ori de vite, trebuie sa aiba, pe partea opusa partii corespunzatoare sensului circulatiei, cel pulin, fie o lumina alba sau galbena selectiv spre in fata si o lumina rosie spre in spate, fie o lumina galben auto in ambele directii. Aceste lumini pot fi emise de acelasi dispozitiv.
b)Luminile prevazute la alin. a) al acestui paragraf nu sint totusi cerute daca deplasarea se face intr-o localitate corespunzator iluminata."
26.La articolul 34 al conventiei (Derogari)
Paragraful 2
Acest paragraf se va citi astfel: "Conducatorii vehiculelor prioritare nu sint obligati, cind apropierea lor este anuntata de avertizoarele speciale ale vehiculului si fara sa puna in pericol pe ceilalti participanti la circulatie, sa respecte in totul sau in parte dispozitiile cap. II al conventiei, asa cum au fost modificate prin prezentul acord, altele decit cele ale paragrafului 2 al art. 6. Conducatorii acestor vehicule nu pot sa puna in functiune aceste avertizoare decit in cazurile justificate de urgenta misiunii lor."
 
Publicat in Buletinul Oficial cu numarul 86 din data de 20 octombrie 1980
 

Niciun comentariu: