duminică, 8 mai 2011

ACORD EUROPEAN din 1 mai 1971 ce completeaza Conventia asupra semnalizarii rutiere, deschisa semnarii la Viena la 8 noiembrie 1968.

ACORD EUROPEAN din 1 mai 1971 ce completeaza Conventia asupra semnalizarii rutiere, deschisa semnarii la Viena la 8 noiembrie 1968.


 
Partile contractante, parti in Conventia asupra semnalizarii rutiere, deschisa semnarii la Viena la 8 noiembrie 1968,
dornice sa stabileasca in Europa o mai mare uniformizare a regulilor privitoare la indicatoarele si simbolurile rutiere, precum si la marcajele rutiere,
au convenit asupra celor ce urmeaza:
Art. 1
Partile contractante, parti in Conventia asupra semnalizarii rutiere, deschisa semnarii la Viena la 8 noiembrie 1968, vor lua masurile corespunzatoare pentru ca sistemul semnalizarii rutiere si al marcajelor rutiere aplicat pe teritoriul lor sa fie conform cu dispozitiile anexei la prezentul acord.
Art. 2
1.Prezentul acord va fi deschis semnarii pina la 30 aprilie 1972 de catre statele ce sint semnatare ale Conventiei asupra semnalizarii rutiere, deschisa semnarii la Viena la 8 noiembrie 1968, sau care au aderat la ea si care sint fie membre ale Comisiei Economice pentru Europa a Natiunilor Unite, fie admise la comisie cu caracter consultativ conform paragrafului 8 din mandatul acestei comisii.
2.Prezentul acord este supus ratificarii dupa ce statul va ratifica Conventia asupra semnalizarii rutiere, deschisa semnarii la Viena la 8 noiembrie 1968, sau va adera la ea. Instrumentele de ratificare vor fi depuse pe linga secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite.
3.Prezentul acord ramine deschis aderarii oricarui stat prevazut 1a paragraful 1 al prezentului articol si care este parte in Conventia asupra semnalizarii rutiere, deschisa semnarii la Viena la 8 noiembrie 1968. Instrumentele de aderare vor fi depuse pe linga secretarul general.
Art. 3
1.Orice stat va putea, atunci cind va semna sau ratifica prezentul acord ori va adera la el, sau oricind ulterior, sa declare printr-o instiintare adresata secretarului general ca acordul intra in vigoare pentru toate teritoriile sau doar pentru unul dintre ele care asigura relatiile internationale. Acordul va intra in vigoare pe teritoriul sau teritoriile prevazute in instiintare dupa 30 de zile de la data cind secretarul general a primit instiintarea sau la data intrarii in vigoare a acordului pentru statul ce adreseaza instiintarea, daca aceasta data este posterioara precedentei.
2.Orice stat care face o declaratie potrivit paragrafului 1 al prezentului articol va putea, oricind ulterior, prin instiintare adresata secretarului general, sa declare ca acordul va inceta sa mai fie in vigoare pe teritoriul prevazut in instiintare, iar acordul va inceta sa mai fie in vigoare pe acel teritoriu dupa un an de la data primirii acestei instiintari de catre secretarul general.
Art. 4
1.Prezentul acord va intra in vigoare dupa 12 luni de la data depunerii celui de al zecelea instrument de ratificare sau de aderare.
2.Pentru fiecare stat care va ratifica prezentul acord sau va adera la el dupa depunerea celui de al zecelea instrument de ratificare sau de aderare, acordul va intra in vigoare dupa 12 luni de la data depunerii, de catre acest stat, a instrumentului sau de ratificare sau de aderare.
3.Daca data intrarii in vigoare, conform paragrafelor 1 si 2 ale prezentului articol este anterioara aceleia ce rezulta din aplicarea art. 39 din Conventia asupra semnalizarii rutiere, deschisa semnarii la Viena la 8 noiembrie 1968, acordul va intra in vigoare, potrivit paragrafului 1 al acestui articol, la aceasta din urma data.
Art. 5
La intrarea sa in vigoare, prezentul acord va abroga si inlocui, in relatiile dintre partile contractante, dispozitiile din Protocolul privitor la semnalizarea rutiera cuprinse in Acordul european ce completeaza Conventia asupra circulatiei rutiere si Protocolul privitor la semnalizarea rutiera, semnate la Geneva la 16 septembrie 1950, Acordul referitor la semnalizarea santierelor, semnat la Geneva la 16 decembrie 1955, si Acordul european referitor la marcajele rutiere, semnat la Geneva la 13 decembrie 1957.
Art. 6
1.Dupa o perioada de 12 luni, cu incepere de la data intrarii in vigoare a prezentului acord, orice parte contractanta va putea propune unu sau mai multe amendamente la acord. Textul oricarei propuneri de amendament, insotit de o expunere de motive, va fi adresat secretarului general care il va comunica tuturor partilor contractante. Partile contractante vor avea posibilitatea de a-i face cunoscut intr-un termen de 12 luni urmatoare datei acestei comunicari: a) ca accepta amendamentul sau b) ca il resping, ori c) ca doresc sa fie convocata o conferinta pentru a-l examina. Secretarul general va transmite textul amendamentului propus si celorlalte state prevazute la art. 2 al prezentului acord.
2._
a)Orice propunere de amendament ce va fi comunicata conform dispozitiilor paragrafului 1 al prezentului articol va fi considerata acceptata daca, in termenul de 12 luni sus-mentionat, cel putin o treime din partile contractante informeaza secretarul general, fie ca resping amendamentul, fie ca doresc sa se convoace o conferinta pentru a-l examina. Secretarul general va instiinta toate partile contractante despre orice acceptare sau respingere a amendamentului propus si despre orice cerere de convocare a unei conferinte. Daca numarul total al respingerilor si al cererilor primite in termenul de 12 luni este mai mic de o treime din numarul total al partilor contractante, secretarul general va instiinta toate partile contractante ca amendamentul va intra in vigoare dupa 6 luni de la expirarea termenului de 12 luni prevazut la paragraful 1 al prezentului articol pentru toate partile contractante, cu exceptia celor care, in termenul respectiv, au respins amendamentul sau au cerut convocarea unei conferinte pentru a-l examina.
b)Orice parte contractanta care, in timpul acestui termen de 12 luni, va respinge propunerea de amendament sau de convocare a unei conferinte pentru a-l examina, va putea, oricind dupa expirarea acestui termen, sa incunostinteze secretarul general ca accepta amendamentul, iar secretarul general va comunica aceasta tuturor celorlalte parti contractante. Amendamentul va intra in vigoare, pentru partea contractanta care va face cunoscuta acceptarea sa, dupa 6 luni de la data la care secretarul general va primi instiintarea.
3.Daca un amendament propus n-a fost acceptat conform paragrafului 2 al prezentului articol si daca, in termenul de 12 luni prevazut la paragraful 1 al prezentului articol, cel putin jumatate din numarul total al partilor contractante informeaza pe secretarul general ca resping amendamentul propus si daca cel putin o treime din numarul total al partilor contractante, dar nu mai putin de cinci, il informeaza ca il accepta sau ca doresc convocarea unei conferinte pentru a-l examina, secretarul general va convoca o conferinta pentru a examina amendamentul propus sau orice alta propunere cu care va fi sesizat conform paragrafului 4 al acestui articol.
4.Daca a fost convocata o conferinta conform dispozitiilor paragrafului 3 al prezentului articol, secretarul general va invita la aceasta toate partile contractante, precum si celelalte state prevazute la art. 2 al prezentului acord. El va cere tuturor statelor invitate la conferinta sa-i prezinte, cel tirziu in termen de 6 luni inainte de data deschiderii, orice propunere pe care o vor dori sa fie examinata de acea conferinta in afara de amendamentul propus, comunicind aceste propuneri, in termen de 3 luni inainte de data deschiderii conferintei, tuturor statelor invitate la conferinta.
5._
a)Orice amendament la prezentul acord va fi considerat ca acceptat daca a fost adoptat cu o majoritate de doua treimi a statelor reprezentate la conferinta, cu conditia ca aceasta majoritate sa grupeze cel putin doua treimi a partilor contractante reprezentate la conferinta. Secretarul general va incunostinta toate partile contractante despre adoptarea amendamentului, care va intra in vigoare dupa 12 luni de la aceasta instiintare pentru toate partile contractante, cu exceptia acelora care, inauntrul acestui termen, vor instiinta secretarul general ca resping amendamentul.
b)Orice parte contractanta care va respinge un amendament in acest termen de 12 luni va putea, oricind, sa instiinteze pe secretarul general ca il accepta, iar secretarul general va transmite aceasta instiintare tuturor celorlalte parti contractante. Amendamentul va intra in vigoare pentru partea contractanta care va face cunoscuta acceptarea sa dupa 6 luni de la data la care secretarul general va primi instiintarea sau la sfirsitul termenului de 12 luni, daca data este posterioara precedentei.
6.Daca propunerea de amendament nu este considerata ca acceptata conform paragrafului 2 al prezentului articol si daca conditiile prevazute la paragraful 3 al prezentului articol pentru convocarea unei conferinte nu sint intrunite, propunerea de amendament va fi considerata respinsa.
7.Independent de procedura de amendament prevazuta la paragrafele 1-6 ale prezentului articol, anexa la prezentul acord poate fi modificata prin intelegere intre organele competente ale partilor contractante. Daca organul competent al unei parti contractante a declarat ca legislatia sa nationala il obliga sa conditioneze intelegerea de o autorizare speciala in acest scop sau de aprobarea unui organ legislativ, consimtamintul organului competent al partii contractante la modificarea anexei nu va fi considerat ca dat decit atunci cind acest organ va comunica secretarului general ca autorizarile sau aprobarile cerute au fost obtinute. Intelegerea intre organele competente va putea sa prevada ca, intr-o perioada de tranzitie, vechile dispozitii ale anexei vor ramine in vigoare, total sau partial, simultan cu cele noi. Secretarul general va fixa data intrarii in vigoare a noilor dispozitii.
8.Fiecare stat, in momentul cind va semna sau va ratifica acest acord ori va adera 1a el, va instiinta pe secretarul general despre denumirea si adresa organului competent sa dea acordul prevazut la paragraful 7 al prezentului articol.
Art. 7
Orice parte contractanta va putea denunta prezentul acord prin instiintare scrisa adresata secretarului general. Denuntarea isi va produce efectul dupa un an de la data la care secretarul general va primi instiintarea. Orice parte contractanta care va inceta de a fi parte in Conventia asupra semnalizarii rutiere, deschisa semnarii la Viena la 8 noiembrie 1968, va inceta pe aceeasi data sa fie parte si la prezentul acord.
Art. 8
Acordul va inceta de a fi in vigoare daca numarul partilor contractante este mai mic de cinci intr-o perioada oarecare de 12 luni consecutive, precum si atunci cind va inceta de a fi in vigoare Conventia asupra semnalizarii rutiere, deschisa semnarii la Viena la 8 noiembrie 1968.
Art. 9
1.Orice neintelegere intre doua sau mai multe parti contractante referitoare la interpretarea sau aplicarea prezentului acord, pe care partile contractante in litigiu nu au putut-o solutiona pe cale de negocieri sau in orice alt mod, va fi supusa arbitrajului daca oricare dintre partile contractante in litigiu o cere si va fi trimisa unuia sau mai multor arbitri alesi de comun acord de partile in litigiu. Daca, in termen de 3 luni de la data cererii de arbitraj, partile in litigiu nu ajung la o intelegere asupra alegerii arbitrului sau arbitrilor, oricare din aceste parti va putea cere secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite sa desemneze un singur arbitru caruia ii va trimite neintelegerea, pentru a decide.
2.Hotarirea arbitrului sau a arbitrilor desemnati conform paragrafului 1 al prezentului articol va fi obligatorie pentru partile contractante in litigiu.
Art. 10
Nici o dispozitie a acestui acord nu va fi interpretata ca interzicind unei parti contractante sa ia masurile corespunzatoare cu dispozitiile Cartei Natiunilor Unite si limitate la cerintele situatiei pe care o apreciaza necesara pentru siguranta sa externa si interna.
Art. 11
1.Orice stat va putea, in momentul cind va semna acest acord sau va depune instrumentul de ratificare sau de aderare, sa declare ca nu se considera legat de art. 9 al acestui acord. Celelalte parti contractante nu vor fi legate de art. 9 fata de oricare din partile contractante care va face o asemenea declaratie.
2.Rezervele la prezentul acord, altele decit cea prevazuta la paragraful 1 al acestui articol, sint permise cu conditia sa fie formulate in scris si, daca sint formulate inainte de depunerea instrumentului de ratificare sau de aderare, sa fie confirmate in acel instrument.
3.Orice stat, in momentul cind va depune instrumentul sau de ratificare a acordului sau de aderare la acesta, va instiinta in scris pe secretarul general in ce masura rezervele ce le va formula la Conventia asupra semnalizarii rutiere, deschisa semnarii la Viena la 8 noiembrie 1968, se aplica prezentului acord. Acelea dintre rezerve ce nu vor face obiectul instiintarii efectuate in momentul depunerii instrumentului de ratificare a prezentului acord sau de aderare la acesta vor fi considerate ca neaplicindu-se prezentului acord.
4.Secretarul general va comunica rezervele si instiintarile efectuate in aplicarea prezentului acord tututor statelor prevazute la art. 2 al prezentului acord.
5.Orice stat care va face o declaratie, o rezerva sau o instiintare potrivit prezentului articol va putea, oricind, sa o retraga prin instiintare adresata secretarului general.
6.Orice rezerva efectuata conform paragrafului 2 sau adusa la cunostinta conform paragrafului 3 al prezentului articol:
a)modifica, pentru partea contractanta care a efectuat sau adus la cunostinta acea rezerva, dispozitiile acordului asupra carora poarta rezerva, in limitele acesteia;
b)modifica aceste dispozitii in aceleasi limite pentru celelalte parti contractante pentru ceea ce tine de relatiile cu partea contractanta ce a efectuat sau a adus la cunostinta rezerva.
Art. 12
In afara de declaratiile, instiintarile si comunicarile prevazute la art. 6 si 11 ale prezentului acord, secretarul general va aduce la cunostinta partilor contractante si celorlalte state prevazute la art. 2:
a)semnaturile, ratificarile si aderarile, conform art. 2;
b)instiintarile si declaratiile, conform art. 3;
c)datele de intrare in vigoare a prezentului acord, conform art. 4;
d)data de intrare in vigoare a amendamentelor la prezentul acord, conform paragrafelor 2, 5 si 7 ale art. 6;
e)denuntarea, conform art. 7;
f)incetarea prezentului acord, conform art. 8.
Art. 13
Dupa 30 aprilie 1972, originalul prezentului acord va fi depus pe linga secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, care va transmite copii certificate conforme tuturor statelor prevazute la art. 2 al prezentului acord.
Pentru care imputernicitii, legal autorizati de guvernele lor, au semnat prezentul acord.
Incheiat la Geneva la 1 mai 1971, intr-un singur exemplar in limbile engleza, franceza si rusa, cele trei texte fiind la fel de valabile.
ANEXA 1:
1.Pentru aplicarea dispozitiilor prezentei anexe, termenul conventie inseamna Conventia asupra semnalizarii rutiere, deschisa semnarii la Viena la 8 noiembrie 1968.
2.Prezenta anexa nu contine decit completari si modificari aduse dispozitiilor corespunzatoare ale conventiei.
3.La articolul 1 al conventiei (Definitii)
a)Alineatul b)
Acest alineat se va citi astfel:
"b) localitate inseamna un spatiu care cuprinde imobile construite si ale carui intrari si iesiri sint stabilite in mod special ca atare."
b)Alineatul 1
Vehiculele cu trei roti a caror greutate in gol nu depaseste 400 kg se asimileaza motocicletelor.
c)Alineat suplimentar, de adaugat la sfirsitul acestui articol
Acest alineat se va citi astfel:
"Se asimileaza pietonilor persoanele care imping sau trag un carucior pentru copil, pentru bolnav sau infirm, sau orice alt vehicul de dimensiuni mici si fara motor, cele care conduc cu bratul o bicicleta sau o motoreta, precum si infirmii care se deplaseaza intr-un scaun rulant miscat de ei insisi sau care circula cu viteza redusa."
4.La articolul 3 al conventiei (Obligatii ale partilor contractante)
a)Paragraful 3
Acest paragraf se va citi astfel:
"3. Orice indicator, simbol, instalatie sau marcaj neconform sistemului stabilit prin conventie si prezentul acord va fi inlocuit in decurs de 10 ani cu incepere de la data intrarii in vigoare a acordului. In cursul acestei perioade si in scopul de a obisnui pe participantii la circulatie cu sistemul stabilit prin conventie si prezentul acord, indicatoarele, simbolurile si inscriptiile anterioare vor putea fi mentinute alaturi de cele prevazute de conventie si de prezentul acord."
5.La articolul 6 al conventiei
a)Paragraful 4
Dispozitiile acestui paragraf, care sint recomandari in conventie, vor fi obligatorii.
6.La articolul 7 al conventiei
a)Paragraful 1
Fraza suplimentara de adaugat la sfirsitul paragrafului
Aceasta fraza se va citi astfel:
"11. Mai mult, in ce priveste indicatoarele respective, se recomanda sa nu fie folosite pe acelasi sector de drum indicatoare iluminate sau prevazute cu materiale sau dispozitive reflectorizante si indicatoare care nu sint la fel cu acestea."
7.La articolul 8 al conventiei
a)Paragraful 3
Acest paragraf se va citi astfel:
"3. In timpul perioadei tranzitorii de 10 ani aratata la pct. 4 al prezentei anexe, ca si in imprejurari deosebite, pentru a usura interpretarea indicatoarelor se poate adauga o inscriptie intr-un panou dreptunghiular situat sub indicatoare sau inauntrul unui panou dreptunghiular ce include semnalul; o atare inscriptie poate fi, de asemenea, instalata chiar pe indicator in cazul in care intelegerea acestuia nu este stinjenitoare pentru conducatorii care nu pot intelege inscriptia."
8.La articolul 9 al conventiei
a)Paragraful 1
Fiecare stat va alege modelul Aa ca indicator de avertizare.
9.La articolul 10 al conventiei (Indicatoare de prioritate)
a)Paragraful 3
Fiecare stat va alege modelul B, 2a pentru indicatorul "Oprire".
b)Paragraful 6
Presemnalizarea indicatorului B, 1 se va face cu ajutorul aceluiasi indicator completat cu un panou suplimentar al modelului 1 indicat in anexa nr. 7 a conventiei.
Presemnalizarea indicatorului B, 2a se va face cu ajutorul indicatorului B, 1 completat cu un panou dreptunghiular ce va contine simbolul "STOP" si o cifra ce indica la ce distanta se afla indicatorul B, 2a.
10.La articolul 18 al conventiei (Indicatoare de localizare)
a)Paragraful 2
Acest paragraf se va citi astfel:
"Indicatoarele E, 9a si E, 9c, conforme modelelor ce figureaza in anexa nr. 9 a conventiei, instiinteaza pe participantii la circulatie ca reglementarea generala a circulatiei in vigoare in localitati situate pe teritoriul statului se aplica incepind de la indicatoarele E, 9a pina la indicatoarele E, 9c, in afara de cazul cind o alta reglementare ar fi valabila pe unele sectoare de drumuri din localitati. Ele apar sub forma de inscriptii de culoare inchisa pe fond alb sau de culoare deschisa si se instaleaza la intrarile, respectiv la iesirile din localitati. Totusi, indicatorul B, 4 va trebui totdeauna sa fie instalat, cit timp prioritatea inceteaza la traversarea localitatii, pe drumurile cu prioritate semnalizate cu indicatorul B, 3."
b)Paragraful 3
Acest paragraf se va citi astfel:
"Indicatoarele de localizare folosite in alte scopuri decit cele mentionate la paragraful 2 al acestui articol, astfel cum este redactat mai sus, trebuie sa fie net distincte de indicatoarele prevazute la acest paragraf; ele trebuie sa fie sub forma de inscriptii albe sau de culoare deschisa pe fond de culoare inchisa."
11.La articolul 23 al conventiei (Indicatoare destinate sa dirijeze circulatia vehiculelor)
a)Paragraf suplimentar, de adaugat imediat dupa paragraful 3 al acestui articol
Acest paragraf se va citi astfel:
"a)Dispozitiile paragrafelor l, 2 si 3 ale art. 6 al conventiei se aplica semnalelor luminoase de circulatie, cu exceptia celor folosite la trecerile la nivel;
b)Semnalele luminoase pentru circulatia in intersectii vor fi instalate inainte de intersectie sau in mijlocul si deasupra acesteia; ele pot fi repetate de cealalta parte a intersectiei;
c)In plus, se recomanda ca legislatiile nationale sa prevada ca semnalele luminoase de circulatie:
(i)sa fie instalate incit sa nu stinjeneasca circulatia vehiculelor pe partea carosabila si, pentru cele instalate pe acostamente, sa stinjeneasca pietonii cit mai putin posibil;
(ii)sa fie vizibile cu usurinta de departe si usor intelese la apropierea de ele;
(iii)sa fie standardizate pe teritoriul fiecarei parti contractante, tinind seama de categoriile de drumuri."
b)Paragraful 9
Acest paragraf se va citi astfel:
"Cind lumina verde din sistemul cu trei culori are forma uneia sau mai multor sageti verzi pe fond negru, aprinderea acesteia sau acestor sageti inseamna ca vehiculele nu pot merge decit in directia sau directiile astfel indicate. Sagetile ce permit sa se mearga inainte vor avea virful indreptat spre in sus."
c)Paragraful 10
Inceputul acestui paragraf se va citi astfel:
"Cind un semnal din sistemul cu trei culori are una sau mai multe lumini verzi suplimentare sub forma uneia sau unor sageti verzi pe fond rotund negru, aprinderea ... "
d)Paragraf suplimentar, de adaugat imediat dupa paragraful 10 al acestui articol
Acest paragraf se va citi astfel:
"Cind lumina rosie sau lumina galbena are forma uneia sau mai multor sageti, indicatia data de aceste lumini este limitata la directia sau directiile aratate de sageata sau de sageti."
e)Paragraf suplimentar, de adaugat imediat dupa paragraful 11 al acestui articol
Acest paragraf se va citi astfel:
"In cazuri speciale, cind nu este necesar sa se foloseasca continuu semnale luminoase, poate fi folosit un semnal compus dintr-o lumina rosie neintermitenta precedata de o lumina galbena neintermitenta; aceasta ultima lumina poate fi precedata de o lumina galbena intermitenta."
12.La articolul 24 al conventiei (Semnale adresate numai pietonilor)
a)Paragraful 1 alineatul a) ii)
Aceasta dispozitie nu va fi aplicata.
b)Paragraful 2
Acest paragraf se va citi astfel:
"Semnalele luminoase adresate pietonilor vor fi in sistem cu doua culori avind doua lumini, respectiv rosu si verde. Niciodata nu vor fi aprinse in acelasi timp doua lumini."
c)Paragraful 3
Acest paragraf se va citi astfel:
"Luminile vor fi dispuse vertical, lumina rosie fiind totdeauna sus, iar lumina verde totdeauna jos. Lumina rosie va avea forma unui pieton nemiscat sau a unor pietoni nemiscati, iar lumina verde, forma unui pieton in mers sau a unor pietoni in mers."
13.La articolul 31 al conventiei (Semnalizarea santierelor)
a)Paragraful 2
Barierele nu vor fi vopsite in benzi alternante negre si albe sau negre si galbene.
14.La articolul 32 al conventiei (Marcaj luminos sau reflectorizant)
a)Acest articol se va citi astfel:
"1.Se recomanda sa se semnalizeze prezenta pe partea carosabila a bornelor sau a refugiilor cu ajutorul luminilor sau dispozitivelor reflectorizante albe sau galbene.
2.Cind marginile partii carosabile sint semnalizate cu ajutorul luminilor sau dispozitivelor reflectorizante, acestea vor fi:
a)ori toate albe sau galbene deschis;
b)ori albe sau galbene deschis pentru a semnaliza marginea partii carosabile opusa sensului circulaliei si rosii sau galbene inchis pentru a semnaliza marginea partii carosabile corespunzatoare sensului circulatiei.
3.Fiecare stat parte la prezentul acord va adopta pentru intregul teritoriu aceeasi culoare sau acelasi sistem de culori pentru luminile sau dispozitivele reflectorizante prevazute la prezentul articol."
15.La articolul 33 al conventiei
a)Paragraful 1, alineatul a)
Acest alineat se va citi astfel:
"Daca la o trecere la nivel este instalata o semnalizare pentru a anunta apropierea trenurilor sau iminenta inchiderii barierelor ori semibarierelor, ea va fi alcatuita dintr-o lumina rosie intermitenta sau din doua lumini rosii intermitente alternativ, astfel cum este prevazut la paragraful 1 b) al art. 23 al conventiei. La trecerile la nivel fara bariere sau semibariere, semnalizarea va fi alcatuita, de preferinta, din doua lumini rosii intermitente alternativ. Totusi:
(i)Luminile rosii intermitente pot fi completate sau inlocuite de un semnal luminos din sistemul rosu - galben - verde, descris la paragraful 2 al art. 23 al conventiei, sau de un astfel de semnal din care lipseste lumina verde daca alte semnale luminoase cu trei culori se afla pe drum putin inainte de trecerea la nivel sau daca trecerea la nivel este prevazuta cu bariere. Luminile rosii intermitente de la trecerile la nivel cu semibariere nu vor putea fi inlocuite in felul indicat in fraza anterioara; ele vor putea fi, totusi, astfel completate cu conditia ca alte semnale cu trei culori sa se gaseasca pe drum cu putin inainte de trecerea la nivel.
(ii)Pe drumurile de pamint unde circulatia este foarte redusa si pe cararile pentru pietoni, nu poate fi folosit decit un semnal sonor."
b)Paragraful 2
Acest paragraf se va citi astfel:
"Semnalele luminoase vor fi instalate la marginea partii carosabile corespunzatoare sensului circulatiei; atunci cind imprejurarile cer, de exemplu conditiile de vizibilitate ale indicatoarelor sau intensitatea circulatiei, indicatoarele vor fi repetate de cealalta parte a drumului. Totusi, daca conditiile locale impun, luminile vor putea fi repetate deasupra partii carosabile sau pe un refugiu de pe partea carosabila."
16.La articolul 35 al conventiei
a)Paragraful 1
Barierele si semibarierele trecerilor la nivel nu vor fi marcate cu benzi alternante de culori negru si alb sau negru si galben.
17.La anexa nr. 1 - Sectiunea B - a conventiei
a)Paragraful 2 (Coborire periculoasa)
Acest paragraf se va citi astfel:
"Pentru a anunta apropierea unei coboriri de mare inclinare, se va folosi indicatorul A, 2a.
Partea stinga a indicatorului A, 2a ocupa unghiul sting al panoului indicatorului, iar baza sa se intinde pe toata latimea acestui panou; cifra indica inclinarea in procente."
b)Paragraful 3 (Urcare cu inclinare mare)
Acest paragraf se va citi astfel:
"Pentru a anunta apropierea unei urcari cu inclinare mare, se va folosi simbolul A, 3a.
- Partea dreapta a simbolului A, 3a ocupa unghiul drept al panoului indicatorului, iar baza sa se intinde pe toata latimea acestui panou; cifra indica panta in procente."
c)Paragraful 11 (Trecerea pentru pietoni)
Acest paragraf se va citi astfel:
"Pentru a anunta apropierea de o trecere pentru pietoni, se va folosi simbolul A, 11a. Simbolul poate fi inversat."
18.La anexa nr. 2 - Sectiunea A - a conventiei
a)Paragraful 1 (Indicatorul "Cedeaza trecerea")
Indicatorul B, 1 nu va purta nici simbol, nici inscriptie.
b)Paragraful 2 (Indicatorul "Oprire")
Acest paragraf se va citi astfel:
"Indicatorul "Oprire" este indicatorul B, 2, model B, 2a. Indicatorul B, 2, model B, 2a, este octogonal pe fond rosu cu o margine ingusta alba sau galbena deschis si poarta simbolul "STOP" in alb sau galben deschis; inaltimea simbolului este cel putin egala cu o treime din inaltimea panoului.
Inaltimea modelului B, 2a de dimensiuni normale este de circa 0,90 m; cea a modelelor de dimensiuni reduse nu trebuie sa fie mai mica de 0,60 m.
19.La anexa nr. 2 - Sectiunea B - a conventiei
a)Paragraful 2 (Simboluri), alineatul a) i)
Aceasta dispozitie se va citi astfel:
"intersectie unde prioritatea este cea stabilita de regula generala a prioritatii in vigoare in tara. Se va folosi simbolul A, 21a."
b)Paragraful 2 (Simboluri), alineatul a) iii)
Aceasta dispozitie se va citi astfel:
"intersectie cu un drum unde trebuie cedata trecerea persoanelor care circula pe acest drum. Indicatoarele B, 1 sau B, 2a vor fi folosite conform dispozitiilor pct. 9 al prezentei anexe.
c)Paragraful 2 (Simboluri), alineatul b)
Acest alineat se va citi astfel:
"In cazul in care circulatia este dirijata la intersectie printr-o semnalizare luminoasa va putea fi instalat, in plus sau prin inlocuirea indicatoarelor descrise in prezenta sectiune, un indicator Aa purtind simbolul A, 16 descris la sectiunea B a anexei nr. 1 a conventiei."
20.La anexa nr. 3 - Sectiunea A - a conventiei
a)Alineat preliminar, prima fraza
Aceasta fraza se va citi astfel:
"Indicatorul ce trebuie folosit este indicatorul Aa descris in sectiunea A a anexei nr. 1 a conventiei."
b)Alineatul b
Acest alineat se va citi astfel:
"Pentru a anunta celelalte treceri la nivel, va fi folosit simbolul A, 27a."
21.La anexa nr. 3 - Sectiunea B - a conventiei
Modelul B, 7c al indicatorului B, 7 nu va fi folosit.
Modelele B, 7a si B, 7b vor putea avea benzi de culoare rosie, cu conditia ca aspectul general si eficacitatea indicatoarelor sa nu sufere.
22.La anexa nr. 4 - Sectiunea A - a conventiei
a)Paragraful 2 (Descrierea indicatoarelor), alineatul a) (Interzicere si restrictie de acces), i)
Modelul C, 1b al indicatorului C, 1 nu va fi folosit.
b)Paragraful 2 (Descrierea indicatoarelor), alineatul a) (Interzicere si restrictie de acces), iii)
Cele doua indicatoare suplimentare reproduse in suplimentul la prezenta anexa si care au semnificatia urmatoare vor putea fi folosite:
Indicatorul suplimentar nr. 1 "Acces interzis vehiculelor ce transporta peste o anumita cantitate de produse explozive sau usor inflamabile."
Indicatorul suplimentar nr. 2 "Acces interzis vehiculelor ce transporta peste o anumita cantitate de produse de natura sa polueze apele."
Nota de la sfirsitul acestei dispozitii se va citi astfel: "Indicatoarele de la C, 3a la C, 3k, precum si indicatoarele suplimentare nr. 1 si nr. 2 mentionate in acest punct nu vor avea bara oblica rosie."
c)Paragraful 2 (Descrierea indicatoarelor), alineatul d) (Interzicerea depasirii)
Modelele C, 13ab, si C, 13bb ale indicatoarelor C, 13a si C, 13b nu vor fi folosite.
23.La anexa nr. 4 - Sectiunea B - a conventiei
a)Paragraful 1 (Caracteristica generala a indicatoarelor si simbolurilor), alineatul b)
Acest alineat se va citi astfel:
"In afara unei dispozitii contrare, indicatoarele vor fi de culoare albastra, iar simbolurile albe sau de culoare deschisa."
b)Paragraful 2 (Descrierea indicatoarelor), alineatul a) (Directie obligatorie)
Indicatorul D, 1b nu va fi folosit.
c)Paragraful 2 (Descrierea indicatoarelor), alineatul c) (Intersectie in sens giratoriu obligatoriu).
Acest alineat se va citi astfel:
"Indicatorul D, 3 "Intersectie in sens giratoriu obligatoriu" nu are alta semnificatie decit de a anunta directia miscarii giratorii pe care vehiculele au obligatia sa o efectueze.
In cazul cind circulatia este pe stinga, directia sagetilor va fi inversata."
24.La anexa nr. 5 a conventiei
Caracteristici generale ale indicatoarelor si simbolurilor de la sectiunile A-F
Paragraf suplimentar, de introdus imediat inaintea sectiunii A a acestei anexe
Acest paragraf se va citi astfel:
"Pe indicatoarele de presemnalizare sau de directie de pe autostrazi sau drumuri asimilate autostrazilor vor putea figura, reproduse la scara redusa, simbolurile ce figureaza pe indicatoarele E, 15 si E, 17."
25.La anexa nr. 5 - Sectiunea A - a conventiei
a)Paragraful 2 (Cazuri speciale), alineatul a)
Bara rosie a indicatoarelor E, 2a si E, 2b va fi inconjurata de o margine alba.
26.La anexa nr. 5 - Sectiunea B - a conventiei
a)Paragraful 1
Indicatorul E, 5c nu va fi folosit.
b)Paragraful 2
Indicatorul E, 6c nu va fi folosit.
27.La anexa nr. 5 - Sectiunea C - a conventiei
a)Paragraf suplimentar, de introdus la sfirsitul acestei sectiuni
Acest paragraf se va citi astfel:
"Indicatoarele E, 9a si E, 9c avind inscriptii de culoare inchisa pe fond alb sau de culoare deschisa vor fi folosite conform dispozitiilor pct. 10 al prezentei anexe."
28.La anexa nr. 5 - Sectiunea E - a conventiei
Indicatorul E, 11b nu va fi folosit.
29.La anexa nr. 5 - Sectiunea F - a conventiei
a)Paragraful 2 (Indicatorul "Drum cu sens unic"), alineatul b)
Sageata indicatorului E, 13b nu va putea sa aiba o inscriptie decit daca eficacitatea indicatorului nu este diminuata.
b)Paragraful 3 (Indicatorul "Drum fara iesire")
Bara rosie a indicatorului E, 14 va fi inconjurata de o margine alba.
c)Paragraful 4 (Indicatoare ce anunta intrarea sau iesirea de pe o autostrada)
Alineat suplimentar, de introdus imediat dupa primul alineat al acestui paragraf
Acest alineat se va citi astfel:
"Indicatorul E, 15 va putea fi folosit si repetat pentru a anunta apropierea de o autostrada; fiecare indicator astfel instalat va purta in partea sa inferioara fie, distanta dintre punctul de instalare si inceputul autostrazii, fie un panou suplimentar model 1 prevazut in anexa nr. 7 a conventiei."
d)Paragraful 5 (Indicatoare ce anunta intrarea sau iesirea de pe un drum unde regulile de circulatie sint aceleasi ca pe o autostrada)
Alineat suplimentar, de introdus imediat dupa primul alineat al acestui paragraf
Acest alineat se va citi astfel:
"Indicatorul E, 17 va putea fi folosit si repetat pentru a anunta apropierea de un drum unde regulile de circulatie sint aceleasi ca pe o autostrada; fiecare semnal astfel instalat va purta in partea inferioara fie, distanta dintre punctul de instalare si inceputul drumului unde regulile de circulatie sint aceleasi ca pe o autostrada, fie un panou suplimentar model 1 aratat in anexa nr. 7 a conventiei."
30.La anexa nr. 5 - Sectiunea G - a conventiei
a)Paragraful 2 (Descrierea simbolurilor), alineatul a)
Simbolurile F, 1b si F, 1c nu vor fi folosite.
31.La anexa nr. 6 - Sectiunea A - a conventiei
Descrierea indicatoarelor
a)Paragraful 1, alineatul b)
Aceasta dispozitie nu va fi aplicata.
b)Paragraful 2, alineatul c)
Aceasta dispozitie nu va fi aplicata.
c)Paragraful 3, alineatul e)
Daca interzicerea se aplica doar pe o distanta scurta, posibilitatea de a instala numai un singur indicator purtind in cercul rosu distanta pe care se aplica interzicerea nu va fi folosita.
32.La anexa nr. 6 - Sectiunea B - a conventiei
a)Paragraful 1 (Indicatorul "Parcare")
Panoul patrat, prevazut la alin.1 al acestui paragraf, va purta litera "P".
b)Paragraful 2 (Indicator ce anunta iesirea dintr-o zona unde stationarea are durata limitata)
Text suplimentar, de introdus la sfirsitul acestui paragraf
Acest text se va citi astfel:
"In locul discului de stationare pot fi folosite, in gri deschis, simbolurile ce figureaza pe indicatoarele folosite pentru a indica intrarile in zona.
Indicatorul de iesire dintr-o zona unde stationarea este cu durata limitata poate fi instalat pe spatele indicatorului de intrare in aceasta zona destinata circulatiei din sens invers."
33.La anexa nr. 7 a conventiei (Panouri suplimentare)
a)Paragraf suplimentar, de introdus imediat dupa paragraful 1
Acest paragraf se va citi astfel:
"Fondul panourilor suplimentare trebuie sa corespunda, de preferinta, fondului grupelor speciale de semnale cu care sint folosite."
 
Publicat in Buletinul Oficial cu numarul 86 din data de 20 octombrie 1980
 
 

Niciun comentariu: