duminică, 1 mai 2011

Anexa Nr. 5

Metodologie de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică în vederea obţinerii permisului de conducere auto.
Anexa Nr. 5 la OMTI 1019/2 aotombrie 2009
Publicata în Monitorul Oficial cu numărul 684 bis din data de 12 octombrie 2009

 CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale.
Art. 1
Metodologia de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire în vederea obţinerii permisului de conducere reprezintă ansamblul activităţilor de pregătire a cursanţilor în vederea obţinerii permisului de conducere auto.
Art. 2
În vederea obţinerii permisului de conducere auto precum şi în scopul actualizării/perfecţionării pregătirii persoanelor care posedă permis de conducere, sau a persoanelor care au permisul de conducere reţinut de către organele în drept, ori al căror permis de conducere a fost anulat, şcolile de conducători auto efectuează la cerere, cursuri de pregătire teoretică şi/sau practică în conducerea autovehiculelor, precum şi cursuri de conducere preventivă, conducere ecologică şi prim ajutor, după caz.
Art. 3
Pregătirea teoretică şi practică a unei persoane în vederea obţinerii permisului de conducere se realizează numai într-o şcoală de conducători auto autorizată în condiţiile încheierii unui contract de şcolarizare între persoana solicitantă şi şcoala respectivă, contract ce se va înregistra în registrul unic al şcolii.
Art. 4
(1) Pregătirea practică în vederea obţinerii permisului de conducere pentru categoriile A, B şi BE şi subcategorii ale acestora, efectuată în cadrul şcolilor de conducători auto autorizate conform prevederilor anexei nr. 2 la ordin, se poate realiza şi cu instructori auto, care sunt persoane fizice înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, atestate şi autorizate de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., denumiţi în continuare instructori auto autorizaţi.
(2) Instructorii auto autorizaţi pot efectua pregătirea practica a cursanţilor în vederea obţinerii permisului de conducere auto numai în condiţiile existentei unui contract de prestări servicii încheiat cu o şcoala de conducători auto.
CAPITOLUL II
  Condiţii de pregătire.
Art. 5
(1) Şcoala de conducători auto ţine evidenţa cursanţilor în registrul unic de evidenţă a cursanţilor, al cărui model este prezentat în anexa nr. 1 la prezenta Metodologie.
(2) Şcoala de conducători auto ţine evidenţa pregătirii practice a fiecărui cursant prin intermediul înregistrărilor furnizate de tahograful analogic/digital.
(3) Diagramele tahograf/print-aut-urile tahografului digital vor constitui dovezile pregătirii practice ce vor sta la baza monitorizării şi controlului activităţii, în cazul vehiculelor dotate cu tahograful analogic/digital potrivit reglementărilor specifice în vigoare.
Art. 6
Instructorul auto autorizat ţine evidenţa cursanţilor în caietul de evidenţă a cursanţilor al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta Metodologie.
Art. 7
(1) Pentru efectuarea pregătirii în vederea obţinerii permisului de conducere în cadrul unei şcoli de conducători auto, solicitantul va depune la sediul acesteia o cerere de înscriere însoţită de următoarele documente:
a) actul de identitate, în copie;
b) permisul de conducere, în copie, după caz;
c) certificat medical cu menţiunea "apt";
d) document de evaluare obligatorie a capacităţii psihologice, în original;
e) declaraţie notarială pe proprie răspundere din care să reiasă faptul că nu a fost condamnată pentru una din infracţiunile privind regimul circulaţiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie sau furt al unui vehicul, dacă nu a intervenit reabilitarea, sau cazierul judiciar, în original;
f) în cazul cetăţenilor străini, declaraţie notarială din care să rezulte că nu posedă un alt permis de conducere naţional eliberat de o autoritate străină sau că dreptul de a conduce nu a fost suspendat, retras ori anulat.
(2) Pregătirea va începe numai după depunerea tuturor documentelor prevăzute la alin. (1), solicitantului urmând a i se atribui un număr de înscriere în registrul unic de evidenţă a cursanţilor, număr care va fi înscris şi în contractul de şcolarizare încheiat cu şcoala de conducători auto precum şi în caietul cursantului, caiet al cărui model este prezentat în anexa nr. 3 la prezenta Metodologie şi în fişa de şcolarizare.
(3) Contractul de şcolarizare prevăzut la art. 7, alin. (2), va conţine cel puţin următoarele prevederi:
a) datele de identificare ale părţilor contractante;
b) obiectul contractului;
c) obligaţiile părţilor;
d) clauze de reziliere;
e) tariful şi modalităţile de plată;
g) alte clauze.
(4) Cursantul care efectuează pregătirea în scopul obţinerii permisului de conducere are obligaţia să înştiinţeze în scris conducerea şcolii de conducători auto despre orice modificare apărută, cu privire la documentele prevăzute la art. 7 alin. (1), în perioada cuprinsă între data depunerii documentelor respective şi data finalizării pregătirii practice.
Art. 8
Contractul de prestări servicii prevăzut la art. 4, alin. (2), va conţine cel puţin următoarele prevederi:
a) datele de identificare ale părţilor contractante;
b) obiectul contractului;
c) obligaţiile părţilor;
d) durata contractului;
e) clauze de reziliere;
f) tariful şi modalităţile de plată;
g) alte clauze
CAPITOLUL III
 Organizarea pregătirii teoretice şi practice în cadrul şcolilor de conducători auto.
Art. 9
(1) Pregătirea persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile C1, C, D1, şi D se efectuează numai după finalizarea pregătirii pentru vehicule din categoria B.
(2) Pregătirea persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E şi DE se efectuează numai după finalizarea pregătirii pentru vehicule din categoria B, C1, C, D1 şi D.
Art. 10
(1) În cadrul şcolilor de conducători auto, pregătirea teoretică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere se organizează pe serii.
(2) O serie este alcătuită din una sau mai multe grupe de cursanţi care încep şi termină pregătirea la aceeaşi dată.
(3) Seriile se formează periodic de către persoana care conduce şi organizează activitatea şcolii de conducători auto, pe baza contractelor de şcolarizare înregistrate în registrul de evidenţă al cursanţilor.
(4) Grupa este unitatea organizatorică de bază a activităţilor de pregătire teoretică, formată din cel mult 30 de persoane, care solicită pregătirea în vederea obţinerii uneia şi aceleaşi categorii de permis de conducere.
(5) Grupele de cursanţi se vor forma astfel încât să nu se depăşească numărul de cursanţi stabiliţi la autorizarea şcolii de conducători auto, în funcţie de capacitatea sălii/sălilor de pregătire teoretică ale acesteia.
Art. 11
Pentru fiecare grupă de cursanţi constituită se vor întocmi, de către persoana care conduce şi organizează activitatea, următoarele documente de şcolarizare:
a) tabelul nominal al seriei/grupei de cursanţi, al cărui model este prezentat în anexa nr. 4 la prezenta Metodologie;
b) orarul, reprezentând desfăşurătorul programului de pregătire teoretică, al cărui model este prezentat în anexa nr. 5 la prezenta Metodologie;
c) catalogul, al cărui model este prezentat în anexa nr. 6 la prezenta Metodologie.
Art. 12
(1) La stabilirea orarului şcolii de conducători auto se va avea în vedere faptul că activitatea de pregătire teoretică a grupei de cursanţi constituite poate începe numai după transmiterea pe fax şi în format electronic a tabelului nominal şi orarului, precum şi înregistrarea acestora la sediul agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea şcoala de conducători auto.
(2) Persoanele care se adresează şcolii de conducători auto printr-o cerere de pregătire după această dată, vor fi cuprinse în programul de pregătire organizat pentru seriile/grupele formate ulterior acestei date.
Art. 13
Contractul de şcolarizare încheiat cu minori trebuie să fie semnat de unul dintre părinţi sau de persoana care are calitatea de tutore.
Art. 14
Cursanţii cuprinşi în programul de pregătire vor fi informaţi, înainte de începerea pregătirii teoretice, cu privire la condiţiile de şcolarizare, precum şi asupra conţinutului programei de şcolarizare şi orarului de desfăşurare a cursului.
Art. 15
(1) Odată cu semnarea contractului de şcolarizare, cursanţilor care au depus toate documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) li se vor înmâna, următoarele documente:
a)un exemplar din contractul de şcolarizare;
b) caietul cursantului.
(2) Pe perioada desfăşurării procesului de pregătire, cursanţii au obligaţia de a avea asupra lor actul de identitate şi caietul cursantului pe care le prezintă, la cerere, reprezentanţilor organelor de control sau personalului din cadrul şcolii de conducători auto.
Capitolul IV
 Durate de pregătire.
Art. 16
(1) Durata unei ore didactice de pregătire teoretică sau practică este de 50 minute.
(2) După fiecare oră didactică de pregătire teoretică, se va lua o pauză de 10 minute.
(3) Cu acordul cursanţilor, se pot efectua 2 ore didactice de pregătire consecutive, urmate de o pauză de 20 de minute.
Art. 17
(1) Durata zilnică a pregătirii teoretice programate pentru o grupă de cursanţi, indiferent de numărul disciplinelor prevăzute în orar, nu poate depăşi 5 ore didactice.
(2) Durata zilnică a pregătirii practice programate pentru o persoană, nu poate depăşi 2 ore didactice.
Art. 18
Pe parcursul derulării activităţilor de pregătire practică în conducerea autovehiculelor, fiecare cursant trebuie să parcurgă cu autovehiculul din categoria/subcategoria pentru care solicită pregătirea, cel puţin distanţa în km. prevăzută în planul de învăţământ.
Art. 19
Durata de pregătire efectuată într-o lună calendaristică, de către un profesor de legislaţie rutieră sau de către un instructor auto, trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare din domeniul muncii.
Art. 20
(1) Persoanele care fac dovada absolvirii unei instituţii de învăţământ superior tehnic în specialitatea autovehicule rutiere, sunt scutite la pregătirea teoretică de la frecventarea disciplinei "cunoaşterea şi întreţinerea autovehiculelor".
(2) Persoanele care fac dovada că sunt cadre medicale calificate, absolvente ale unui institut de studii superioare de lungă durată, sunt scutite la pregătirea teoretică de la frecventarea disciplinei "prim ajutor".
(3) Pentru a beneficia de scutirile aferente pregătirii teoretice prevăzute la alin. (1) şi (2), persoanele în cauză vor depune la sediul şcolii de conducători auto copii ale documentelor doveditoare în acest sens.
Art. 21
În cazurile prevăzute la art. 20, persoana care conduce şi organizează activitatea şcolii de conducători auto va consemna motivul scutirii în documentele de şcolarizare eliberate pentru persoana respectivă.
CAPITOLUL V
 Documente şcolare.
Art. 22
Documentele aferente pregătirii persoanelor în cadrul şcolilor de conducători auto în vederea obţinerii permisului de conducere, sunt următoarele:
a) planul de învăţământ;
b) programele şcolare pentru disciplinele predate;
c) catalogul;
d) orarul grupelor de cursanţi;
e) proiectele unităţilor de conţinut (lecţiilor);
f) copiile actelor de identitate, permiselor de conducere şi atestatelor profesorilor de legislaţie rutieră şi ale instructorilor auto care îşi desfăşoară activitatea în cadrul şcolii de conducători auto.
Art. 23
Documentele aferente pregătirii practice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, sunt următoarele:
a) foaia zilnică de parcurs, diagramele/print-out-urile tahografului analogic/digital în cazul vehiculelor dotate cu tahograful analogic/digital potrivit reglementărilor specifice în vigoare.
b) caietul cursantului;
c) proiectele unităţilor de conţinut (lecţiilor);
d) atestatul instructorului auto,
e) legitimaţia de serviciu, în cazul instructorului auto angajat al şcolii de conducători auto;
f) contractul încheiat între şcoala de conducători auto şi instructorul auto autorizat, în cazul instructorului auto autorizat;
g) autorizaţia instructorului auto, după caz.
CAPITOLUL VI 
Finalizarea pregătirii.
Art. 24
(1) Pregătirea teoretică se finalizează prin susţinerea unui test tip grilă, care poate fi şi în format electronic, în cadrul şcolii de conducători auto unde s-a efectuat pregătirea teoretică, vizat de persoana desemnată să organizeze şi să conducă şcoala de conducători auto.
(2) Cursanţii care se pregătesc în vederea obţinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile C sau D ori subcategoriile C1 sau D1, vor susţine un test şi cu întrebări specifice categoriilor/subcategoriilor respective.
Art. 25
(1) Testul de tip grilă prevăzut la art. 24, alin. (1) va fi în concordanţă cu testul de tip grilă pe care cursanţii îl susţin în vederea obţinerii permisului de conducere, întrebările care compun acest test fiind rezultate din programa disciplinelor predate, structurate în raport cu ponderea acestora în planul de învăţământ.
(2) Testul prevăzut la alin. (1) va fi elaborat exclusiv pe baza unor materiale publicate.
Art. 26
(1) Rezultatele obţinute la testul menţionat la art. 24 se vor comunica individual cursanţilor în aceiaşi zi, imediat după corectarea acestora.
(2) Testul este destinat să stabilească nivelul cunoştinţelor fiecărui cursant la finalizarea pregătirii teoretice.
(3) Cursanţii au obligaţia să semneze testul menţionat la art. 24 alin. (1) pentru luarea la cunoştinţa a rezultatului examinării.
Art. 27
Rezultatul testării va fi înscris în catalogul fiecărei grupe de cursanţi şi va fi validat prin semnătura persoanei desemnată să organizeze şi să conducă şcoala de conducători auto.
Art. 28
Persoanele care nu s-au prezentat la susţinerea testului prevăzut la art. 24, se pot prezenta la o nouă testare la data şi ora comunicate de persoana desemnată să organizeze şi să conducă şcoala de conducători auto şi afişate la sediul şcolii de conducători auto.
Art. 29
În cazul în care cursantul (beneficiarul pregătirii) nu este mulţumit de rezultatul obţinut la susţinerea testului, poate solicita conducerii şcolii de conducători auto o nouă testare teoretică, care se va face în condiţiile contractuale prestabilite.
Art. 30
(1) La finalul programului de pregătire practică, instructorul auto va proceda la evaluarea practică a fiecărui cursant prin acordarea unui calificativ, de la "nesatisfăcător" la "foarte bine".
(2) Instructorul auto va consemna în catalogul grupei rezultatul evaluării practice
(3) Cursantul va semna în caietul cursantului pentru luare la cunoştinţă a rezultatului evaluării practice.
Art. 31
(1) În cazul în care cursantul (beneficiarul pregătirii) nu este mulţumit de rezultatul evaluării practice, poate solicita conducerii şcolii de conducători auto repetarea evaluării practice cu un alt instructor auto.
(2) Repetarea evaluării practice prevăzută la alin. (1) se va face în prezenţa persoanei care conduce şi organizează activitatea şcolii de conducători auto, care va contrasemna documentele aferente respectivei reevaluări.
Art. 32
În cazul în care cursantul (beneficiarul pregătirii) solicită o nouă evaluare practică, aceasta se va face în condiţiile contractuale prestabilite.
Art. 33
Pregătirea în vederea obţinerii permisului de conducere se consideră finalizată dacă din documentele şcolare, întocmite în condiţiile prezentei metodologii, reiese că persoana în cauză:
a) a efectuat în totalitate numărul de ore de pregătire teoretică şi practică stabilite prin contractul de şcolarizare şi evidenţiate în documentele şcolare;
b) a finalizat pregătirea teoretică şi/sau practică în raport cu solicitarea exprimată prin cerere;
c) îndeplineşte condiţiile iniţiale de admitere la curs.
Art. 34
După finalizarea pregătirii teoretice şi/sau practice într-o şcoala de conducători auto, persoana desemnată să organizeze şi să conducă şcoala de conducători auto completează fişa de şcolarizare, care se înmânează cursantului. Copia acesteia va fi ataşată la dosarul cursantului.
CAPITOLUL VII
  Transferul la altă şcoală.
Art. 35
În situaţia rezilierii contractului de şcolarizare pe motivul transferului la altă şcoală de conducători auto, persoana care conduce şi organizează activitatea şcolii de conducători auto are obligaţia de a elibera, persoanei titulare de contract, următoarele documente:
a) caietul cursantului completat la zi, barat cu menţiunea "transfer", semnat şi ştampilat;
b) documentele personale depuse de titular la sediul şcolii de conducători auto, aceasta păstrând copiile acestor documente.
c) dovada efectuării pregătirii practice, după caz.
Art. 36
(1) Şcoala de conducători auto care înregistrează solicitarea de pregătire din partea unei persoane care a frecventat programul de pregătire al unei alte şcoli, are dreptul să procedeze la integrarea acesteia în procesul de pregătire propriu pentru finalizarea pregătirii, cu echivalarea orelor de pregătire efectuate anterior, în condiţiile respectării planului de învăţământ raportat la situaţia persoanei respective.
(2) La cererea depusă de solicitant pentru echivalarea totală sau parţială a orelor de pregătire efectuate, se vor anexa documentele prevăzute la art. 7, alin. (1).
CAPITOLUL VIII
 Arhivarea documentelor şcolare.
Art. 37
(1) Documentele aferente pregătirii teoretice şi practice aflate în evidenţele şcolilor de conducători auto, se vor păstra pentru o perioadă de 3 ani la sediile acestora.
(2) Documentele arhivate vor fi structurate pe grupe şi serii de cursanţi în cadrul şcolilor de conducători auto.
Art. 38
(1) Dosarul arhivat la sediul şcolilor de conducători auto aferent fiecărei grupe de cursanţi va conţine următoarele documente completate:
a) tabelul nominal;
b) orarul şi catalogul;
c) contractele de şcolarizare la care se ataşează o copie a documentului de plată;
d) documentele prevăzute la art. 7 alin. (1);
e) caietul cursantului;
f) copii ale documentelor personale pe baza cărora s-au acordat scutiri parţiale de la program;
g) fişa/fişele de testare ale fiecărui cursant;
h) fişa de şcolarizare a fiecărui cursant, în copie;
i) dovada efectuării pregătiri practice a cursanţilor.
(2) Foile zilnice de parcurs ale instructorilor auto, angajaţi ai şcolii de conducători auto, vor fi arhivate în ordine cronologică, pe fiecare instructor auto în parte, pentru o perioadă de 3 ani.
(3) Copiile foilor zilnice de parcurs ale instructorilor auto autorizaţi vor fi arhivate în ordine cronologică, pe fiecare instructor auto în parte, pentru o perioadă de 3 ani.
CAPITOLUL IX
  Obligaţiile instructorului auto şi ale profesorului de legislaţie rutieră.
Art. 39
Pe perioada neefectuării pregătirii practice, în trafic, instructorul auto are obligaţia să acopere caseta cu inscripţia "ŞCOALĂ".
Art. 40
Instructorul auto are obligaţia să respecte durata orelor de pregătire practică precum şi a pauzelor dintre aceste ore de pregătire.
Art. 41
Instructorul auto are obligaţia să asigure la bordul vehiculelor existenţa documentelor şcolare completate la zi.
Art. 42
Pe toată durata efectuării pregătirii practice, instructorul auto are obligaţia să deţină la bordul autovehiculului şi să prezinte organelor de control, la cererea acestora, documentele solicitate de acestea, respectiv:
a) actul de identitate;
b) permisul de conducere sau dovada înlocuitoare cu drept de circulaţie;
c) atestatul de instructor auto;
d) autorizaţia instructorului auto, dacă este cazul;
e) contractul încheiat de către instructorul auto autorizat cu şcoala de conducători auto în care beneficiarul pregătirii a efectuat în prealabil pregătirea teoretică;
f) documentele autovehiculului cu care efectuează pregătirea practică;
g) poliţa de asigurare de răspundere civilă auto pentru vehiculul cu care se efectuează pregătirea practică şi cea pentru daune cauzate terţilor inclusiv persoanelor aflate în interiorul vehiculului;
h) foaia de parcurs, pentru ziua respectivă;
i) caietul cursantului pentru cursantul care efectuează în acel moment pregătirea practică;
j) legitimaţia de serviciu, după caz;
k ) dovada efectuării pregătirii practice de către cursantul respectiv.
Art. 43
Profesorul de legislaţie rutieră are obligaţia asigurării şi respectării condiţiilor necesare efectuării pregătirii teoretice.
Art. 44
Profesorul de legislaţie rutieră are obligaţia de a informa persoana care conduce şi organizează activitatea şcolii de conducători auto, asupra condiţiilor de efectuare a pregătirii teoretice.
Art. 45
Profesorul de legislaţie rutieră are obligaţia de a respecta durata orelor de pregătire teoretică, precum şi a pauzelor dintre acestea.
Art. 46
Profesorul de legislaţie rutieră are obligaţia să asigure completarea la zi a documentelor şcolare.
Art. 47
Pe toată durata efectuării pregătirii teoretice, profesorul de legislaţie rutieră are obligaţia să deţină şi să prezinte organelor de control, la cererea acestora, documentele solicitate de acestea, respectiv:
a) actul de identitate;
b) atestatul de profesor de legislaţie rutieră;
c) proiectele unităţilor de conţinut (lecţiilor);
d) planul de învăţământ;
e) programa de învăţământ;
f) orarul stabilit;
g) legitimaţia de serviciu.
CAPITOLUL X
  Inspecţie, control şi sancţiuni.
Art. 48
Inspecţia, controlul şi supravegherea modului de respectare a prevederilor prezentei metodologii, se efectuează la sediul şcolilor de conducători auto şi în trafic de către inspectorii sau inspectorii de trafic, după caz, ai Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. În cazul controalelor în trafic efectuate prin echipaje de inspectori, cel puţin unul va fi inspector de trafic.
Art. 49
Inspectorii de trafic au obligaţia de a purta uniformă de serviciu, de a deţine asupra lor legitimaţia de control pe timpul efectuării acţiunilor de control şi de a respecta prevederile legale privind oprirea vehiculelor.
Art. 50
Inspectorii de trafic pot opri vehiculele cu care se efectuează pregătirea cursanţilor în vederea obţinerii permisului de conducere auto, semnalizând regulamentar din poziţia statică sau din autovehiculul din dotare aflat în mers.
Art. 51
La efectuarea controlului la sediul şcolilor de conducători auto, în vederea verificării pregătirea teoretică, inspectorii au dreptul să pătrundă, în timpul programului de lucru, în sălile de curs în prezenţa titularilor disciplinelor de pregătire.
Art. 52
La efectuarea controlului la sediul şcolilor de conducători auto, persoana desemnată să conducă şi să organizeze activitatea şcolii de conducători auto sau o persoană împuternicită de aceasta, are obligaţia, să prezinte toate documentele solicitate de personalul de control
Art. 53
Şcoala de conducători auto va prezenta organelor de control, la cererea acestora, orice document în legătură cu activitatea de pregătire în vederea obţinerii permisului de conducere, precum şi orice document referitor la titularii disciplinelor de pregătire.
Art. 54
Verificarea activităţii de pregătire teoretică se face pe baza studierii următoarelor documente:
a) catalogul grupelor de cursanţi, prin înregistrarea absenţelor cursanţilor cuprinşi în programul de pregătire respectiv şi prin operarea menţiunilor legate de recuperarea acestor ore;
b) caietul cursantului care participă la programul de pregătire, prin confirmarea prezenţei acestuia la orele de pregătire teoretică.
Art. 55
(1) Verificarea activităţii de pregătire practică se face pe baza studierii înregistrărilor furnizate de tahograful analogic/digital, în cazul vehiculelor dotate cu tahograful analogic/digital potrivit reglementărilor specifice în vigoare.
(2) Verificarea activităţii de pregătire practică se face şi pe baza studierii înregistrărilor operate de instructorii auto în caietul cursantului şi în foaia de parcurs.
Art. 56
Prin verificarea pregătirii practice, se constată dacă instructorul auto:
a) a confirmat prin semnătură efectuarea orelor de pregătire practică, precum şi a parcursului, în caietul cursantului;
b) a consemnat periodic în caietul cursantului, rezultatul evaluării etapelor parcurse de pregătire practică;
c) a solicitat cursanţilor, confirmarea efectuării orelor de pregătire practică, precum şi a parcursului, prin semnarea în foaia de parcurs şi pe dovezile efectuării pregătirii practice
d) a solicitat cursanţilor validarea pregătirii practice prin semnarea diagramele/print-outurile tahografului analogic/digital, în cazul vehiculelor dotate cu tahograf analogic/digital potrivit reglementărilor specifice în vigoare.
Art. 57
Şcoala de conducători auto, respectiv persoana care conduce şi organizează activitatea şcolii de conducători auto, instructorul auto angajat în cadrul şcolii de conducători auto, profesorul de legislaţie rutieră, instructorul auto autorizat, după caz, răspund în funcţie de obligaţiile pe care aceştia le au, de organizarea şi desfăşurarea pregătirii persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere.
Art. 58
(1) Atestatul de instructor auto sau atestatul de profesor de legislaţie rutieră se reţine în vederea suspendării de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. atunci când:
a) nu mai sunt îndeplinite condiţiile de atestare cu excepţia celei prevăzute la art. 5 lit. f) respectiv art. 7 lit. f) prevăzute de Metodologia privind atestarea instructorilor de pregătire practică şi a profesorilor de legislaţie rutieră;
b) când se efectuează pregătirea practică cu persoane care nu au încheiat un contract de şcolarizare sau nu sunt planificate în intervalul orar menţionat în foaia de parcurs;
c) când se efectuează pregătirea practică cu persoane care solicită ore de perfecţionare, iar acestea nu sunt evidenţiate în registrul şcolii de conducători auto;
d) în situaţia în care efectuează pregătirea practică pe alte trasee decât cele stabilite de Poliţia Rutieră de pe raza de competenţă;
e) când refuză să oprească la semnalul regulamentar al personalului desemnat să efectueze controlul;
f) în situaţia în care instructorul auto foloseşte pentru instruire practică vehicule care nu îndeplinesc condiţiile tehnice prevăzute de lege;
g) când nu sunt respectate duratele orelor de pregătire teoretică şi practică;
h) când nu este respectată durata pauzelor impuse de prezenta Metodologie;
i) la constatarea unor diferenţe, lipsuri, neconcordanţe semnificative între datele înregistrate ale tahografului analogic/digital şi programa şcolară de pregătire practică, în cazul vehiculelor dotate cu tahograf analogic/digital, potrivit reglementărilor specifice în vigoare.
j) când autovehiculul utilizat la pregătirea practică nu este dotat cu tahograf analogic/digital potrivit reglementărilor specifice în vigoare, ori când acesta nu funcţionează.
k) când nu exista validarea pregătirii instruirii practice de către cursant, pe fiecare modul de pregătire
(2) În situaţia în care titularul atestatului de instructor auto/profesor de legislaţie rutieră a săvârşit una din faptele prevăzute la alin. (1), se reţine respectivul atestat de către personalul împuternicit al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. care a efectuat controlul, în vederea suspendării exercitării dreptului de a efectua pregătire. În cazul în care titularul atestatului de instructor auto/profesor de legislaţie rutieră nu are asupra sa respectivul atestat, acesta are obligaţia de a-l preda agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. pe raza căreia îşi are domiciliul în termen de 5 zile de la data constatării abaterii.
(3) Suspendarea exercitării dreptului de pregătire a cursanţilor operează în ziua următoare celei în care a fost predat atestatul de instructor auto/profesor de legislaţie rutieră Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.
(4) Continuarea pregătirii cursanţilor în vederea obţinerii permisului de conducere cu instructori auto/profesori de legislaţie rutieră la care au fost suspendate atestatele aferente, va continua cu alţi instructori auto/profesori de legislaţie rutieră care au contracte cu şcoala de conducători auto la care aceştia îşi desfăşurau activitatea.
Art. 59
Atestatul de instructor auto sau/şi profesor de legislaţie rutieră se poate restitui la cerere deţinătorului, astfel:
a) în cazul primei suspendări, după o lună;
b) în cazul celei de-a doua suspendări, după 3 luni.
Art. 60
Restituirea atestatului se face la cerere, după ce deţinătorul face dovada că au fost remediate deficienţele care au stat la baza suspendării acestuia.
Art. 61
Anularea atestatului de instructor auto sau/şi profesor de legislaţie rutieră se face de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în următoarele cazuri:
a) când se constată că titularul atestatului de instructor auto sau/şi profesor de legislaţie rutieră a furnizat informaţii eronate cu ocazia solicitării eliberării respectivului atestat;
b) când a avut de două ori atestatul suspendat şi se constată că a încălcat pentru a treia oară prevederile art. 58, alin. (1).
c) când nu a respectat termenul de predare a atestatului în vederea suspendării prevăzut la art. 58, alin. (2).
d) când confirmă, prin semnare pe fişa de şcolarizare terminarea pregătirii teoretice sau practice a unui cursant, fără ca acesta să fi efectuat toate orele prevăzute în programa minimală de învăţământ.
e) când i s-a suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice pentru consum de alcool.
f) când a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influenţă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;
g) când i-a fost anulat dreptul de a conduce pe drumurile publice.
Capitolul XI
 Dispoziţii finale.
Art. 62
(1) Tariful de şcolarizare este compus din tariful aferent pregătirii teoretice şi tariful aferent pregătirii practice.
(2) Tariful prevăzut la alin. (1) va fi compus obligatoriu din toate elementele de costuri aferente pregătirii.
Art. 63
Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrantă din prezenta Metodologie.
ANEXA Nr 1
 (coperta- fata)

ŞCOALA DE CONDUCĂTORI AUTO
Adresa...........................................................
.J....../................../..................
R...........................................
Autorizaţie Seria: AS Nr........................
AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - A.R.R.
Agenţia...................................
Nr. înreg............. data...............
REGISTRU UNIC DE EVIDENTĂ A CURSANŢILOR
(copertă - verso)
PREZENTUL REGISTRU CONŢINE UN NUMĂR DE.......PAGINI.
Data:....................
Persoana care conduce şi organizează activitatea şcolii
Numele şi prenumele
..........................
Semnătura
DIRECTOR
Numele şi prenumele
....................
Semnătura
..............................L.S

Nr. Crt.
Număr contract şcolarizare
Data contract şcolarizare
Cursant numele şi prenumele
CNP
Adresa
Telefon
Nr. Serie/Grupa
Data începere/ încheiere curs
0
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Pag. nr. ...

Categ. de permis solicitate
Rezultat evaluare finală
(A/R)
Examen pentru obţinerea permisului de conducere
Pregătirea practică se efectuează cu:
Obs.
I
II
III
Data primei examinări
Rezultat
Instructor angajat al scolii
Instructor cu contract
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Pag. nr. ...
ANEXA Nr. 2: 
(coperta)


INSTRUCTOR AUTO AUTORIZAT
Numele...........................................................
Prenumele......................................................
Autorizaţie Seria: AIA Nr........................
AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - A.R.R.
Agenţia...................................
Nr. înreg............. data...............
CAIETUL DE EVIDENŢĂ A CURSANŢILOR
(copertă - verso)
PREZENTUL REGISTRU CONŢINE UN NUMĂR DE.......PAGINI.

Nr. înreg.
Cursant
Numele şi prenumele
C.N.P.
Adresa Nr. telefon
Şcoala de conducători auto unde cursantul a efectuat pregătirea teoretică
Nr. din registrul unic de evidenţă al cursanţilor
Dată începere pregătire practică
Dată încheiere pregătire practică
1 1 2 3 4 5 6
Pag. nr. ...

Categorii de permis de conducere solicitate
Adeverinţa de absolvire a pregătirii teoretice
(Nr. şi data)
Rezultat evaluare (insuficient, bine, foarte bine)
Observaţii
7
8
9
10
11
Pag. nr. ...

ANEXA Nr. 3
(dimensiuni coperta - faţă A5, 14,8 x 21 cm)


ŞCOALA DE CONDUCĂTORI AUTO
...............................................................CAIETUL CURSANTULUI
(coperta - verso)
Plan de învăţământ (extras)

Cat.
Cu permis
Durata Minimă (sapt)
Pregătire teoretică
Pregătire practică
Total ore
Leg. rutieră
Leg. specifcă
Conducere preventivă şi ecologică
Prim ajutor
Cunoaşterea şi întreţinerea autovehiculului
Conducerea autov.
Total ore
Km. parcurşi
A1
5
24
14
2
4
2
2
20
40
A
5
24
14
2
4
2
2
30
60
B1
5
24
14
2
4
2
2
30
400
B
5
24
14
2
4
2
2
30
400
C1
*
8
24
15
5
20
2
18
30
400
C
*
8
60
15
5
20
2
18
40
500
C
* *
7
60
8
5
20
2
18
40
500
D1
* *
12
53
25
7
20
10
18
40
400
D
* *
12
80
25
7
20
10
18
50
500
D
* * *
8
66
15
5
20
8
18
30
300
BE
+1
10
2
1
5
-
2
15
60
C1E
+1
10
2
1
3
2
2
25
200
CE
+2
10
2
1
5
-
2
17
150
D1E
+1
10
2
1
3
2
2
25
300
DE
+2
10
2
2
4
-
2
20
200
Tr
6
54
14
10
10
2
18
40
300
Tb
12
124
14
56
16
8
30
60
600
Tv
12
124
14
56
16
8
30
60
600
ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI ÎN VEDEREA PREZENTĂRII LA EXAMENUL PENTRU OBŢINEREA PERMISULUI DE CONDUCERE:
1...........................................................................
2...........................................................................
3...........................................................................
4...........................................................................
5...........................................................................
6...........................................................................
7...........................................................................
8...........................................................................
9...........................................................................
10..........................................................................

Scoală de conducători auto.......................................................................
Autorizaţie seria.......nr...............Adresa:..................................................
Telefon:.....................Fax:....................e-mail:.....................................
DIRECTOR,
Semnătura........................L.S.

Cursant:
Numele:......................................Prenumele...........................................
C.N.P....................................................Adresa......................................
..................................... ..................................... .....................................
Telefon:..................................e-mail...................................................
Categoria...............

Alte informaţii:
Nr. din registrul de evidentă a cursanţilor:............... Nr. şi data încheierii contractului de şcolarizare:.................................... Seria................... Grupa..................
ORARUL pentru pregătirea teoretică

Zilele
Disciplina
Legislaţie rutieră
Conducere preventivă
Prim ajutor
Controlul şi întreţinerea autovehiculului
de la ora
la ora
de la ora
la ora
de la ora
la ora
de la ora
la ora
Luni
Marti
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă

Informaţii utile:

EVALUARE FINALĂ LA PREGĂTIREA TEORETICĂ:
D-ul(na)....................a absolvit pregătirea teoretică şi a obţinut la testul final un număr de............pct.

Persoana care conduce şi organizează activitatea şcolii de conducători auto
Numele şi prenumele..................
Semnătura............................
Director,
Numele şi prenumele......................
Semnătura................................
L.S.
Pregătirea teoretică

Legislaţie rutieră
Legislaţie rutieră
Prim ajutor
Nr. ore
Data
Semnătură profesor
Nr. ore
Data
Semnătură profesor
Nr. ore
Data
Semnătură profesor
Total ore
Total ore
Conducere preventivă
Controlul şi întreţinerea autovehiculului
Nr. ore
Data
Semnătură profesor
Nr. ore
Data
Semnătură profesor
Total ore
Total ore
Rezultate obţinute la testele de verificare a cunoştinţelor

Data
Disciplina
Punctaj
(nota)
Semnătura profesor
Data
Disciplina
Punctaj
(nota)
Semnătura profesor
EVIDENŢA EFECTUĂRII ORELOR DE INSTRUIRE PRACTICĂ
Categoria/subcategoria.....................
Instructor....................

Data
Nr. ore efectuate
Durata
Km. parcurşi
Ore cumulat
Confirmare
De la ora
La ora
Km. plecare
Km. sosire
Km. total
Instructor
Cursant

Data
Nr. ore efectuate
Durata
Km. parcurşi
Ore cumulat
Confirmare
De la ora
La ora
Km. plecare
Km. sosire
Km. total
De la ora
La ora
ANEXA Nr. 4

S.C.....................................
Şcoala de conducători auto..............
Autorizaţie nr. ........data...........
Nr. înreg...............data...............
Agenţia A.R.R................................
Nr. înreg............data.............
TABEL NOMINAL cu persoanele cu care s-au încheiat contracte de şcolarizare şi sunt cuprinse în:
Grupa nr. .......data începerii pregătirii.........data finalizării pregătirii.............
Seria nr. .........data începerii pregătirii.......data finalizării pregătirii.............
Categoria/subcategoria pentru care se efectuează pregătirea...................................

Nr. crt.
Nume şi prenume
Cod numeric personal
Nr. din Registrul de evidenţă al cursanţilor
Contract nr. ..../data.....
Posesor permis
Obs.
Da
(categoriile)
Nu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Persoana care conduce şi organizează activitatea şcolii de conducători auto
Numele şi prenumele..................
Semnătura............................
DIRECTOR
Numele şi prenumele....................
Semnătura.................. L.S.
ANEXA Nr. 5

S.C.....................................
Şcoala de conducători auto..............
Autorizaţie nr. ........data...........
Nr. înreg............data.............
Agenţia A.R.R................................
Nr. înreg...............data...............
ORAR pentru efectuarea disciplinelor teoretice pentru:
Grupa nr. .......data începerii pregătirii......data finalizării pregătirii................
Seria nr. .........data începerii pregătirii.......data finalizării pregătirii.............
Categoria/subcategoria pentru care se efectuează pregătirea...................................

Disciplina
Zilele din săptămână în care se efectuează pregătirea teoretică
Luni
Marti
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică
Ora la care începe cursul
Durata
(ore)
Ora la care începe cursul
Durata
(ore)
Ora la care începe cursul
Durata
(ore)
Ora la care începe cursul
Durata
(ore)
Ora la care începe cursul
Durata
(ore)
Ora la care începe cursul
Durata
(ore)
Ora la care începe cursul
Durata
(ore)
Legislaţie rutieră
Conducere preventivă
Prim ajutor
Controlul şi întreţinerea autovehiculului
Observaţii:..............................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Persoana care conduce şi organizează activitatea şcolii de conducători auto
Semnătura............................
DIRECTOR
Semnătura...........L.S.
ANEXA Nr. 6:

Şcoala de conducători auto................................
CATALOG Director,
Semnătura.......L.S.
Grupa nr. .......data începerii pregătirii........data finalizării pregătirii...........
Seria nr. .........data începerii pregătirii.......data finalizării pregătirii..........
Categoria/subcategoria pentru care se efectuează pregătirea................................

Nr. crt.
Numele şi prenumele cursantului
CNP..................................
Nr. din registrul de evidenţă al cursanţilor...................
Discipline teoretice
Evaluare finală
Legislaţie rutieră
Conducere preventivă
Prim ajutor
Controlul şi întreţinerea autovehiculului
Test
Pregătire practică
Nr. pct.
Calificativ
calificativ final(1)
Semnătură instructor
1
(2)
(3)
(4)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
(1)Se completează de către instructorul de conducere auto cu: "nesatisfăcător", "satisfăcător", "bine", "foarte bine"
(2)Se înscriu de către titularul disciplinei absenţele înregistrate de cursant;
(3)Se înscrie de către titularul disciplinei situaţia recuperării absenţelor;
(4)Se înscriu de către titularul disciplinei rezultatele obţinute de cursant la testele intermediare.

Persoana care conduce şi organizează activitatea şcolii de conducători auto
Semnătura...............................
Comisia de testare:
1. Numele şi prenumele.........................semnătura.
2. Numele şi prenumele.........................semnătura.
3. Numele şi prenumele.........................semnătura.
ANEXA Nr. 7
 (faţă)

Nr. înmatriculare autovehicul Data MATCA FOII DE PARCURS PENTRU AUTOVEHICULELE "ŞCOALĂ"
Seria
nr.
remorcă
Program Numele şi prenumele instructorului Atestat
Am primit foaia de parcurs şi documentele Semnătură instructor
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A FOAIE DE PARCURS PENTRU AUTOVEHICULELE "ŞCOALĂ" Data:
Seria nr.

ŞTAMPILA UNITĂŢII EMITENTE

B autovehicul
Nr. de înmatriculare remorcă
1
Numele şi prenumele instructorului
Atesta
Seria......Nr...
2
Alimentarea autovehiculului
C
Autovehiculul este în bună stare de circulaţie
Semnătură instructor
Tip/ BCF Aprobat Efectiv Semnătura
Kilometraj Verificat
La plecare
La sosire
5 Notări ale organelor de control
3
CALCULE
4
Procese tehnologice
(verso)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numele şi prenumele cursantului
Nr. serie/ grupă
Nr. registru
De la ora
la ora
Km efectivi
Semnătura de confirmare a cursantului
7
ora de început
ora de sfârşit
durata
Evenimente de circulaţie
Observaţii
8
Notări ale instructorului de conducere auto

Niciun comentariu: