joi, 28 aprilie 2011

Anexa Nr. 1

Metodologia privind atestarea instructorilor de pregatire
practica si a profesorilor de legislatie rutiera


CAPITOLUL I

Dispozitii generale 
 
Art. 1. - (1) Instructorii de pregatire practica si profesorii de legislatie rutiera pot desfasura activitate de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere numai daca sunt atestati in acest sens de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii prin Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R conform prevederilor prezentei metodologii.
(2) Instructorii de pregatire practica, denumiti in continuare instructori auto, pot fi angajati ai unei scoli de conducatori auto sau pot fi autorizati conform prevederilor metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregatire practica.
Art. 2. - Pentru obtinerea atestatelor de instructor auto si/sau profesor de legislatie rutiera solicitantii trebuie sa indeplineasca conditiile necesare in vederea desfasurarii acestei activitati, sa urmeze un curs de pregatire profesionala intr-un centru de pregatire si perfectionare profesionala a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si sa promoveze examenul sustinut in conditiile stabilite de prezenta metodologie.
Art. 3. - (1) Obtinerea atestatului de instructor auto se realizeaza initial pentru una sau mai multe din categoriile A, B si BE, urmand ca dupa o perioada de cel putin 2 ani de activitate efectiva ca instructor auto sa se poata obtine si atestarea pentru celelalte categorii.
(2) Activitatea efectiva ca instructor auto prevazuta la alin. (1) consta in scolarizarea unui numar minim de 100 cursanti care doresc obtinerea permisului de conducere auto in perioada de cel putin 2 ani.

CAPITOLUL II

Conditii pentru obtinerea atestatului de instructor auto si profesor de
legislatie rutiera 
 
Art. 4. - Conditiile de studii pentru inscrierea la cursul in vederea obtinerii atestatului de instructor auto sunt indeplinite daca solicitantii sunt absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat sau sunt absolventi ai scolilor de maistri in specialitatea auto.
Art. 5. - (1) Persoana care solicita eliberarea atestatului de instructor auto trebuie ca, pe langa conditiile de studii, sa indeplineasca cumulativ si urmatoarele conditii:
a) sa aiba varsta de cel putin 25 de ani;
b) sa detina permis de conducere valabil pentru minim categoria pentru care solicita atestarea de cel putin 5 ani;
c) sa nu fi avut suspendata exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor in ultimele 6 luni sau mai mult de doua ori de la data obtinerii permisului de conducere pentru consum de alcool;
d) sa nu fi avut anulat permisul de conducere in ultimii 10 ani;
e) sa fie apta din punct de vedere medical si psihologic pentru desfasurarea activitatii respective;
f) sa nu fi fost condamnata printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, talharie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea linistii publice, viol, lipsirea de libertate in mod ilegal, luarea sau darea de mita, trafic de influenta, trafic sau consum ilicit de droguri, daca nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;
g) sa fi urmat un curs de pregatire sau perfectionare profesionala, intr-un centru de pregatire si perfectionare profesionala a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, organizat in conditiile prevazute de metodologia in vigoare.
(2) In cazul in care atestatul unui instructor auto a fost anulat, acesta poate solicita obtinerea unui nou atestat de instructor auto in conditiile prevazute de prezenta metodologie, dupa o perioada de cel putin un an de la data anularii.
Art. 6. - Conditiile de studii necesare inscrierii la cursul organizat in vederea obtinerii atestatului de profesor de legislatie rutiera sunt indeplinite daca solicitantii sunt absolventi ai unei institutii acreditate de invatamant superior de lunga durata in specialitatile stiinte juridice sau tehnice.
Art. 7. - (1) Persoana care solicita eliberarea atestatului de profesor de legislatie rutiera trebuie ca, pe langa conditiile de studii, sa indeplineasca cumulativ si urmatoarele conditii:
a) sa aiba varsta de cel putin 25 de ani;
b) sa detina permis de conducere valabil cel putin pentru categoria B cu o vechime de cel putin 5 ani;
c) sa nu fi avut suspendata exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor in ultimele 6 luni sau mai mult de doua ori de la data obtinerii permisului de conducere pentru consum de alcool;
d) sa nu fi avut anulat permisul de conducere in ultimii 10 ani;
e) sa fie apta din punct de vedere medical si psihologic pentru desfasurarea activitatii respective;
f) sa nu fi fost condamnata printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, talharie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea linistii publice, viol, lipsirea de libertate in mod ilegal, luarea sau darea de mita, trafic de influenta, trafic sau consum ilicit de droguri, daca nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;
g) sa fi urmat un curs de pregatire sau perfectionare profesionala, intr-un centru de pregatire si perfectionare profesionala a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, organizat in conditiile prevazute de metodologia in vigoare;
(2) In cazul in care atestatul unui profesor de legislatie rutiera a fost anulat conform prevederilor Metodologiei de organizare si desfasurare a cursurilor de pregatire teoretica si practica in vederea obtinerii permisului de conducere, acesta poate solicita obtinerea unui nou atestat de profesor de legislatie rutiera in conditiile prevazute de prezenta metodologie, dupa o perioada de cel putin un an de la data anularii.

CAPITOLUL III

Pregatirea si perfectionarea profesionala
 
Art. 8. - (1) Actele necesare pentru inscrierea la cursuri in vederea obtinerii atestatului de profesor de legislatie rutiera si/sau de instructor auto se depun la centrul de pregatire si perfectionare profesionala a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, acestea fiind urmatoarele:
a) cererea, in original, din care sa rezulte numele si prenumele persoanei, tipul atestatului solicitat, categoriile de autovehicule pentru care se solicita atestarea;
b) actul de identitate, in copie;
c) permisul de conducere, in copie;
d) actul de studii, in copie legalizata;
e) cazier auto, in original, din care sa rezulte ca solicitantul indeplineste conditiile prevazute la art. 5 alin. (1) lit. c) si d) sau conditiile prevazute la art. 7 alin. (1) lit. c) si d), avand valabilitate de 30 de zile sau declaratie notariala pe proprie raspundere, in cazul cetatenilor din alte state membre ale Uniunii Europene, din care sa reiasa ca nu a avut permisul anulat sau suspendat pentru motivele prevazute la art. 5 sau art. 7;
f) aviz medical si psihologic, in original, cu mentiunea "apt" pentru profesor de legislatie rutiera si/sau instructor auto in termenul de valabilitate;
g) certificatul de cazier judiciar, in original, din care sa rezulte ca solicitantul indeplineste conditiile prevazute la art. 5, alin. (1) lit. f) sau conditiile prevazute la art. 7, alin. (1) lit. f).
h) daca este cazul, adeverinta in original eliberata de catre scoala/scolile de conducatori auto in cadrul careia/carora instructorul auto a activat, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute la art. 3 alin. (2) precum si atestatul de instructor auto, valabil pentru categoriile prevazute la art. 3, alin. (1).
(2) Actele necesare pentru inscrierea la cursuri in vederea reinnoirii atestatului de profesor de legislatie rutiera si/sau de instructor auto sunt cele prevazute la alin. (1), cu exceptia lit. d).
(3) Actele prevazute la alin. (1) lit. b) si c) si vor fi certificate pentru conformitate cu originalul prin mentiunea "conform cu originalul", inscrierea numelui si prenumelui si semnare de catre persoana care primeste actele in cadrul respectivului centru de pregatire si perfectionare profesionala a personalului din domeniul transporturilor rutiere, dupa confruntarea acestora cu originalul.
Art. 9. - (1) Pregatirea si perfectionarea profesionala necesare pentru obtinerea/reinnoirea atestatului de instructor auto sau de profesor de legislatie rutiera se face in cadrul unor centre de pregatire si perfectionare profesionala autorizate in conditiile legii de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.
(2) Programele de pregatire si perfectionare profesionala aferente cursurilor prevazute la art. 2, sunt elaborate de centrele de pregatire si perfectionare profesionala si vor fi avizate de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii prin Directia Transport Rutier.
Art. 10. - (1) Cursul de pregatire profesionala in vederea obtinerii atestatului de instructor auto cuprinde pregatirea teoretica si practica, avand o durata de 120 de ore.
(2) Durata pregatirii teoretice va fi de 90 de ore, iar durata pregatirii practice va fi de 30 de ore.
(3) Durata zilnica a pregatirii teoretice si/sau practice nu trebuie sa depaseasca 6 ore.
Art. 11. - Cursul de pregatire profesionala in vederea obtinerii unei categorii suplimentare aferente atestatului de instructor auto va avea o durata de 30 de ore, din care durata pregatirii teoretice va fi de 20 de ore, iar durata pregatirii practice va fi de 10 ore.
Art. 12. - (1) Cursul de pregatire profesionala in vederea obtinerii atestatului de profesor de legislatie rutiera va avea o durata de 90 de ore.
(2) Durata zilnica a pregatirii profesionale nu trebuie sa depaseasca 6 ore.
Art. 13. - (1) Reinnoirea atestatului de instructor auto sau profesor de legislatie rutiera se face numai in conditiile absolvirii unui curs de perfectionare profesionala.
(2) Cursul de perfectionare profesionala in vederea reinnoirii atestatului de instructor auto va avea o durata de 30 de ore.
(3) Cursul de perfectionare profesionala in vederea reinnoirii atestatului de profesor de legislatie rutiera va avea o durata de 30 de ore.
(4) Pentru urmarea cursurilor de perfectionare profesionala in vederea reinnoirii atestatului, titularul trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 5 sau, dupa caz art. 7, cu exceptia conditiei de studii care trebuie sa indeplineasca dispozitiile legale aplicabile la data obtinerii primului atestat de catre titular.
(5) Pentru urmarea cursurilor de perfectionare profesionala in vederea reinnoirii atestatului, titularul trebuie sa depuna actele prevazute la art. 8, la care se adauga atestatul de instructor auto si/sau de profesor de legislatie rutiera detinut anterior, in copie certificata de catre solicitant pentru conformitate cu originalul.
Art. 14. - (1) Pot participa la examenele in vederea obtinerii/reinnoirii atestatului de instructor auto si profesor de legislatie rutiera doar cei care au urmat integral si continuu orele aferente fiecarui tip de atestat amintit, prezenta la cursuri facandu-se pe cataloage.
(2) Numarul maxim de cursanti care pot efectua pregatirea/perfectionarea in vederea obtinerii/reinnoirii atestatului de instructor auto si profesor de legislatie rutiera in cadrul centrelor de pregatire si perfectionare profesionala a personalului din domeniul transporturilor rutiere, autorizate de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, intr-o serie, nu poate fi mai mare de 20.

CAPITOLUL IV

Examinarea in vederea obtinerii/reinnoirii atestatului de instructor
auto si a atestatului de profesor de legislatie rutiera
 
Art. 15. - (1) Examenul in vederea atestarii profesionale a instructorilor auto si a profesorilor de legislatie rutiera poate fi sustinut numai de persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la capitolul II.
(2) Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. va stabili data si locul sustinerii examenelor de atestare profesionala.
Art. 16. - (1) Comisia de examinare va fi compusa din 3 membri, dintre care un reprezentant al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii in calitate de reprezentant al autoritatii de stat in domeniu si 2 reprezentanti ai Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.
(2) Optional, cu rol de observator, la examinarea in vederea obtinerii atestatului de instructor auto, poate participa si un reprezentant al centrului de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere.
Art. 17. - La examenul in vederea obtinerii atestatului de instructor auto sau profesor de legislatie rutiera candidatul se va prezenta cu actul de identitate insotit de permisul de conducere, ambele in original.
Art. 18. - (1) Examenul pentru obtinerea atestatului de instructor auto consta in urmatoarele probe:
a) proba scrisa, eliminatorie, care are drept scop verificarea cunoasterii regulilor de circulatie pe drumurile publice si cunoasterea autovehiculului, constand intr-un test tip grila cu 60 de intrebari, a carei durata este de 60 minute; aceasta proba poate fi sustinuta si in sistem informatic;
b) proba practica in trafic, avand o durata de 30 minute, destinata evaluarii cunostintelor, competentelor si capacitatilor pedagogice necesare desfasurarii procesului de pregatire practica; modalitatea de evaluare a probei practice, precum si obiectivele care stau la baza evaluarii acestei probe pentru fiecare categorie solicitata se stabilesc de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.
(2) Examenul pentru obtinerea atestatului de profesor de legislatie rutiera consta in urmatoarele probe:
a) proba scrisa, eliminatorie, care are drept scop verificarea cunoasterii regulilor de circulatie pe drumurile publice si cunoasterea autovehiculului, constand intr-un test tip grila cu 60 de intrebari, a carei durata este de 60 minute; aceasta proba poate fi sustinuta si in sistem informatic;
b) proba orala pentru evaluarea capacitatilor psihopedagogice, care consta in prezentarea unei teme din domeniul legislatiei rutiere si conducerii preventive, a carei durata este de minim 15 minute.
(3) Procedura de examinare, modalitatea de evaluare a probelor teoretice, practice si orale, precum si obiectivele care stau la baza acestor evaluari pentru fiecare categorie solicitata se stabilesc de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.
(4) Pentru sustinerea examenului prevazut la art. 18 si art. 20, respectiv art. 23 si art. 24, centrul de pregatire si perfectionare profesionala va achita, pentru toti candidatii prezentati la examenul respectiv, contravaloarea tarifului de examinare/reinnoire/reexaminare prevazut in anexa nr. 1 la prezenta Metodologie, in contul Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. Sumele rezultate din achitarea tarifului se fac venit la bugetul Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.
Art. 19. - (1) Pentru promovarea examenului prevazut la art. 18 alin. (1), candidatul trebuie sa raspunda corect la cel putin 48 de intrebari din testul tip grila, iar la proba practica sa obtina calificativul admis.
(2) Pentru promovarea examenului prevazut la art. 18 alin. (2), candidatul trebuie sa raspunda corect la cel putin 54 de intrebari din testul tip grila, iar la proba orala sa obtina calificativul admis.
(3) Intrebarile care alcatuiesc testul tip grila prevazut la art. 18 alin. (1) si (2), vor avea fiecare 4 variante posibile de raspuns.
Art. 20. - (1) Examenul in vederea reinnoirii atestatului de instructor auto sau profesor de legislatie rutiera se poate sustine numai de catre persoanele care au absolvit in prealabil un curs de perfectionare profesionala si consta in sustinerea probelor prevazute la art. 18 alin. (1) lit. a) sau, dupa caz, art. 18 alin. (2) lit. a).
(2) Conditiile pentru promovarea examenului de reinnoire a atestatului sunt cele prevazute la art. 19 alin. (1) in cazul instructorilor auto respectiv art. 19 alin. (2) in cazul profesorilor de legislatie rutiera.
(3) Examenul prevazut la alin. (1) se sustine in fata comisiei prevazute la art. 16, la data stabilita de aceasta.
Art. 21. - La incheierea examenului prevazut la art. 18 sau art. 20, se va intocmi situatia rezultatelor obtinute de catre participantii la examen, aceasta fiind semnata de catre toti membrii comisiei de examinare.

CAPITOLUL V

Eliberarea atestatului
 
Art. 22. - Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. va elibera atestatul de instructor auto sau atestatul de profesor de legislatie rutiera, dupa caz, persoanelor care au promovat examenul prevazut la art. 18 sau art. 20, in termen de maxim 15 zile de la data promovarii examenului aferent fiecarui tip de atestat.
Art. 23. - (1) Persoanele declarate respinse la examenul in vederea obtinerii atestatului de instructor auto sau profesor de legislatie rutiera, au dreptul la doua reexaminari in termen de un an de la data sustinerii examenului initial.
(2) Persoanele declarate respinse la cele doua reexaminari prevazute la alin. (1), pot sustine un nou examen, numai dupa absolvirea unui nou curs de pregatire profesionala.
Art. 24. - (1) Persoanele declarate respinse la examenul in vederea reinnoirii atestatului de profesor de legislatie rutiera sau instructor auto, au dreptul la doua reexaminari in termen de un an de la data sustinerii examenului initial.
(2) Persoanele declarate respinse la cele doua reexaminari prevazute la alin. (1), pot sustine un nou examen pentru reinnoirea atestatului numai dupa absolvirea unui nou curs de perfectionare profesionala.
Art. 25. - (1) Perioada de valabilitate a atestatului de instructor auto sau de profesor de legislatie rutiera este de 5 ani de la data eliberarii.
(2) In cazul reinnoirii atestatului de instructor auto/profesor de legislatie rutiera, Autoritatea Rutiera Romana elibereaza un nou atestat, cu valabilitatea de 5 ani de la data eliberarii.
(3) Matca fiecarui atestat impreuna cu situatia intocmita continand rezultatele obtinute de catre participantii la examenul, se pastreaza la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. pentru o perioada de 5 ani.
Art. 26. - (1) Atestatele de instructor auto sau de profesor de legislatie rutiera sunt documente prevazute cu serie si numar.
(2) Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. va tine evidenta atestatele de instructor auto si a atestatelor de profesor de legislatie rutiera eliberate.
(3) Autoritatile cu atributii legale in circulatia pe drumurile publice, pot solicita Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. informatii privind atestatele de instructor auto sau de profesor de legislatie rutiera eliberate.
Art. 27. - Modelul atestatului de profesor de legislatie rutiera este prezentat in anexa nr. 2 la prezenta metodologie.
Art. 28. - Modelul atestatului de instructor auto este prezentat in anexa nr. 3 la prezenta metodologie.

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale 
 
Art. 30. - Atestatele de instructor auto si atestatele de profesor de legislatie rutiera valabile la data intrarii in vigoare a prezentei metodologii, isi mentin valabilitatea pana la expirare, reinnoirea acestora facandu-se in conditiile prezentei metodologii.
Art. 31. - (1) In vederea reinnoirii atestatului de instructor auto si/sau profesor de legislatie rutiera, titularul acestuia trebuie sa urmeze un curs de perfectionare profesionala si sa promoveze examenul aferent in ultimul an de valabilitate al respectivului atestat.
(2) In cazul in care un instructor auto si/sau profesor de legislatie rutiera nu indeplineste conditia prevazuta la alin. (1), pentru a putea desfasura activitatea de pregatire a cursantilor in vederea obtinerii permisului de conducere, trebuie sa urmeze un nou curs de pregatire profesionala, in conditiile prevazute la art. 10 respectiv art. 11 si sa promoveze examenul prevazut la art. 18.
Art. 32. - Actele aferente persoanelor inscrise la cursurile pentru obtinerea sau reinnoirea atestatului de instructor auto si/sau de profesor de legislatie rutiera, se pastreaza la sediul centrului de pregatire si perfectionare profesionala a personalului din domeniul transporturilor rutiere care a organizat cursurile respective, pentru o perioada de 5 ani.
Art. 33. - Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta metodologie.

ANEXA Nr. 1
la Metodologia privind atestarea instructorilor de
pregatire practica si a profesorilor de legislatie rutiera

Tarif pentru sustinerea examenului de atestare/reinnoire in vederea
obtinerii atestatului de pregatire profesionala a instructorilor
auto si a profesorilor de legislatie rutiera

Instructor auto
Instructor auto - atestare (lei/categorie solicitata) .................... 48
Instructor auto - reinnoire (lei) ............................................... 36


Profesor de legislatie rutiera
Profesor de legislatie rutiera atestare/reinnoire (lei) ................. 36


ANEXA Nr. 2
la Metodologia privind atestarea instructorilor de
pregatire practica si a profesorilor de legislatie rutiera

Fataverso
 
matca

ANEXA Nr. 3
la Metodologia privind atestarea instructorilor de
pregatire practica si a profesorilor de legislatie rutiera

fata


verso

matca

Niciun comentariu: