duminică, 8 mai 2011

OMAI Nr. 1480 din 19-10-2006 privind preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare româneşti, completat cu OMAI Nr. 151 din 06-07-2010.

Ordin nr. 1480 din 19 octombrie 2006 privind preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare româneşti, completat cu OMAI Nr. 151 din 06-07-2010.

 
Având în vedere dispoziţiile art. 83 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Ministrul Administraţiei şi Internelor emite următorul ordin:
Art. 1
Permisele de conducere străine pot fi preschimbate cu documente similare româneşti în condiţiile prezentului ordin.
Art. 2
Pot fi preschimbate cu documente similare româneşti, fără susţinerea unui examen sau test, permisele de conducere naţionale eliberate de autorităţile statelor semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 şi ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980, denumită în continuare Convenţie, prevăzute în anexa nr. 1, precum şi cele eliberate de autorităţile statelor prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 3
(1)Permisele de conducere străine pot fi preschimbate cu documente similare româneşti, în condiţiile stabilite prin prezentul ordin, cu categoriile/subcategoriile echivalente permiselor de conducere româneşti.
(2)Preschimbarea permiselor de conducere emise de statele cu care România a încheiat tratate bilaterale sau multilaterale în materie de recunoaştere reciprocă a permiselor de conducere se face conform condiţiilor prevăzute în aceste tratate.
Art. 4
Pot solicita preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile statelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 persoanele care şi-au stabilit domiciliul sau reşedinţa în România.
Art. 5
Nu pot fi preschimbate cu documente similare româneşti, chiar dacă au fost emise în statele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, următoarele categorii de documente:
a)permisele de conducere internaţionale;
b)permisele de conducere a căror valabilitate a expirat;
c)permisele de conducere de elev conducător;
d)permisele de conducere ale persoanelor care au fost condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru una dintre infracţiunile prevăzute la art. 24 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cazurilor când a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din actul normativ menţionat.
Art. 6
(1)Pentru preschimbarea permiselor de conducere, solicitanţii vor depune personal, la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiei prefectului pe a cărei rază îşi au domiciliul sau reşedinţa, următoarele documente:
a)permisul de conducere străin în original şi traducerea legalizată în limba română a acestuia;
b)documentul de identitate al solicitantului în original şi în copie, respectiv:
b1)paşaportul şi permisul de şedere temporară sau, după caz, permanentă în România, în cazul cetăţenilor străini;
b2)paşaportul, cartea de identitate provizorie, buletinul sau cartea de identitate în cazul cetăţenilor români;
c)fişa deţinătorului permisului de conducere, al cărei model se stabileşte de Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, completată prin dactilografiere, care să aibă ataşată în spaţiul special destinat o fotografie color 3 x 4 cm/4 x 5 cm, de dată recentă;
d)fişa medicală completată de o unitate de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate autorizată, încheiată cu concluzia "APT CONDUCĂTOR AUTO", cu precizarea categoriei/categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, precum şi a eventualelor restricţii medicale ce vor fi menţionate în permisul de conducere preschimbat;
e)certificatul de cazier judiciar;
f)declaraţia notarială pe propria răspundere a solicitantului, din care să rezulte că permisul de conducere depus pentru preschimbare este autentic, că titularul acestuia nu mai posedă un alt permis de conducere naţional românesc ori străin sau un duplicat al acestuia, că nu a declarat pierderea sau furtul acestuia la organele emitente sau la alte autorităţi în vederea eliberării unui nou document, precum şi faptul că nu i s-a suspendat sau anulat exercitarea dreptului de a conduce;
g)dovada achitării taxelor, prevăzute de lege, aferente preschimbării permisului de conducere.
(2)Persoanele care, din motive obiective, nu se pot prezenta personal la serviciile publice comunitare pot depune cererile prin mandatar, cu procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României.
(3)În cazul existenţei unor suspiciuni cu privire la autenticitatea permisului de conducere străin, preschimbarea acestuia poate fi efectuată numai după confirmarea autenticităţii şi valabilităţii permisului de conducere de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului aparţinător. Aceeaşi procedură se aplică şi în cazul permiselor de conducere străine pierdute sau furate.
Art. 7
(1)După primirea şi verificarea dosarului de preschimbare a permisului de conducere, se restituie solicitantului documentul de identitate şi i se eliberează o dovadă înlocuitoare a acestuia cu drept de circulaţie, cu valabilitate de cel mult 30 de zile, în care se consemnează numărul de înregistrare al dosarului şi data depunerii, numele şi prenumele solicitantului, seria şi numărul permisului de conducere, statul emitent şi categoria/categoriile pentru care documentul este considerat a fi valabil, precum şi menţiunea "permisul de conducere a fost depus pentru preschimbare".
(2)Permisul de conducere românesc se eliberează în termen de maximum 30 de zile de la depunerea dosarului. Dovada înlocuitoare prevăzută la alin. (1) se anulează la eliberarea permisului de conducere românesc.
Art. 8
(1)Permisele de conducere străine ale membrilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine, ale corespondenţilor de presă străini, precum şi ale reprezentanţilor organizaţiilor economice, culturale sau ale altor asemenea organizaţii străine, cu statut diplomatic, acreditaţi în România, vor fi preschimbate, cu toate categoriile înscrise în acestea, indiferent de statul emitent.
(2)Pentru preschimbarea permiselor de conducere, aceste categorii de persoane vor depune următoarele documente:
a)permisul de conducere străin în original, însoţit de traducerea legalizată în limba română a acestuia;
b)documentul de identitate în original şi în copie, respectiv paşaport diplomatic şi carte de identitate eliberată de Ministerul Afacerilor Externe sau, după caz, paşaport de serviciu şi carte de identitate eliberată de Ministerul Afacerilor Externe;
c)fişa deţinătorului permisului de conducere, completată prin dactilografiere, care să aibă ataşată în spaţiul special destinat o fotografie color 3 x 4 cm/4 x 5 cm, de dată recentă, precum şi semnătura;
d)fişa medicală completată de o unitate de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate autorizată, cu menţionarea categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule;
e)dovada achitării taxelor prevăzute de lege, aferente preschimbării permisului de conducere.
(3)După primirea şi verificarea actelor menţionate, se restituie solicitantului documentul de identitate.
 - Art. 81
(1)Pot fi preschimbate cu documente similare româneşti, fără susţinerea unui examen sau test, şi permisele de conducere naţionale deţinute de personalul aflat pe teritoriul României în misiune oficială, sub egida unei organizaţii internaţionale interguvernamentale, indiferent de statul emitent.
(2)Autoritatea competentă să efectueze preschimbarea este serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiei prefectului pe a cărei rază îşi au sediul autorităţile publice care organizează misiunea.
(3)Pentru preschimbarea permiselor de conducere, personalul prevăzut la alin. (1) depune documentele prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a), c), d) şi e), documentul de identitate sau paşaportul în original şi în copie, precum şi un document emis de către o autoritate/instituţie publică din România din care să rezulte că acesta se află în misiune oficială pe teritoriul României, sub egida unei organizaţii internaţionale interguvernamentale.
(4)După primirea şi verificarea actelor menţionate, se restituie solicitantului documentul de identitate sau paşaportul prezentat.
Art. 9
După preschimbare, instituţia prefectului va remite misiunii diplomatice sau oficiului consular al statului emitent permisul de conducere străin, prin adresă oficială, în cuprinsul căreia informează cu privire la efectuarea preschimbării.
Art. 10
Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor este autorizată să întreprindă demersurile necesare pe lângă autorităţile competente din statele în care este stabilit un număr semnificativ de cetăţeni români, în vederea încheierii, în condiţiile legii, a unor tratate bilaterale între România şi statele respective pentru preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere.
Art. 11
Permisele de conducere străine aflate în curs de preschimbare la data intrării în vigoare a prezentului ordin urmează fie procedura legală anterioară, fie prevederile prezentului ordin, dacă acest lucru este în favoarea solicitantului.
Art. 12
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 13
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
Art. 14
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 570/2005 privind preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare româneşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 7 aprilie 2005, se abrogă.


Ministrul administraţiei şi internelor,
Vasile Blaga


ANEXA nr. 1
Lista cuprinzând statele semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, pentru care permisele de conducere naţionale emise de acestea pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise.

1. Republica Africa de Sud 32. Republica Letonia
2. Republica Albania 33. Republica Liberia
3. Republica Armenia 34. Republica Lituania
4. Republica Austria 35. Marele Ducat de Luxemburg
5. Republica Azerbaidjan 36. Regatul Maroc
6. Uniunea Bahamas 37. Principatul Monaco
7. Statul Bahrain 38. Statul Mongoliei
8. Republica Belarus 39. Republica Federală Nigeria
9. Regatul Belgiei 40. Regatul Norvegiei
10. Republica Bosnia şi Herţegovina 41. Republica Uzbekistan
11. Republica Federativă a Braziliei 42. Republica Islamică Pakistan
12. Republica Bulgaria 43. Republica Filipinelor
13. Republica Cote d'Ivoire 44. Republica Polonă
14. Republica Croaţia 45. Republica Centrafricană
15. Republica Cuba 46. Republica Moldova
16. Regatul Danemarcei 47. Republica Congo
17. Republica Estonia 48. Republica Cehă
18. Republica Macedonia 49. Serenisima Republică San Marino
19. Federaţia Rusă 50. Republica Senegal
20. Republica Finlanda 51. Serbia
21. Republica Franceză 52. Republica Seychelles
22. Georgia 53. Republica Slovacă
23. Republica Federală Germania 54. Republica Slovenia
24. Republica Elenă 55. Regatul Suediei
25. Republica Cooperatistă Guyana 56. Confederaţia Elveţiană
26. Republica Ungară 57. Republica Tadjikistan
27. Republica Islamică Iran 58. Republica Tunisiană
28. Statul Israel 59. Republica Turkmenistan
29. Republica Italiană 60. Ucraina
30. Republica Kazahstan 61. Republica Orientală a Uruguayului
31. Statul Kuweit 62. Republica Zimbabwe0


ANEXA nr. 2
  
Lista cuprinzând statele care nu au semnat Convenţia asupra circulaţiei rutiere, pentru care permisele de conducere naţionale emise de acestea pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise.

1. Canada 11. Regatul Unit al Marii Britanii
2. Republica Cipru 12. Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)
3. Republica Coreea 13. Republica Portugheză
4. Republica Arabă Egipt 14. Muntenegru
5. Regatul Haşemit al Iordaniei 15. Republica Arabă Siriană
6. Republica Irlanda 16. Regatul Spaniei
7. Republica Islanda 17. Statele Unite ale Americii
8. Japonia 18. Republica Turcia
9. Republica Libaneză 19. Republica Populară Chineză*)
10. Republica Malta
________
*) Permisele emise de autorităţile competente din Republica Populară Chineză se preschimbă cu permise de conducere româneşti valabile doar pentru categoria B, până la încheierea tratatului bilateral cu acest stat.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 874 din data de 25 octombrie 2006

ORDIN nr. 151 din 6 iulie 2010 pentru completarea Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1.480/2006 privind preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare româneşti.
În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.480/2006 privind preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare româneşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 25 octombrie 2006, se completează după cum urmează:
- După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:
" - Art. 81
(1)Pot fi preschimbate cu documente similare româneşti, fără susţinerea unui examen sau test, şi permisele de conducere naţionale deţinute de personalul aflat pe teritoriul României în misiune oficială, sub egida unei organizaţii internaţionale interguvernamentale, indiferent de statul emitent.
(2)Autoritatea competentă să efectueze preschimbarea este serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiei prefectului pe a cărei rază îşi au sediul autorităţile publice care organizează misiunea.
(3)Pentru preschimbarea permiselor de conducere, personalul prevăzut la alin. (1) depune documentele prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a), c), d) şi e), documentul de identitate sau paşaportul în original şi în copie, precum şi un document emis de către o autoritate/instituţie publică din România din care să rezulte că acesta se află în misiune oficială pe teritoriul României, sub egida unei organizaţii internaţionale interguvernamentale.
(4)După primirea şi verificarea actelor menţionate, se restituie solicitantului documentul de identitate sau paşaportul prezentat."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Ministrul administraţiei şi internelor,
Vasile Blaga
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 471 din data de 8 iulie 2010

Niciun comentariu: