joi, 28 aprilie 2011

Anexa Nr. 2Norme privind autorizarea scolilor de conducatori autoCAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - Scolile de conducatori auto fac parte din cadrul institutional national in domeniul sigurantei rutiere, care asigura pregatirea persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere.
Art. 2. - Scolile de conducatori auto isi desfasoara activitatea in baza unei autorizatii eliberate de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., in conditiile prezentelor norme.
Art. 3. - (1) In cadrul scolii de conducatori auto se predau disciplinele necesare obtinerii permisului de conducere.
(2) Scoala functioneaza intr-o locatie unica care cuprinde sala/sali de pregatire teoretica, sala folosita ca secretariat si arhiva, grup sanitar, necesare bunei desfasurari a procesului de invatamant. In cazul in care scoala de conducatori auto solicita autorizarea pentru efectuarea pregatirii in vederea obtinerii permisului de conducere pentru categoriile/subcategoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E, si Tr, aceasta trebuie sa detina, in aceeasi locatie, o sala pentru desfasurarea cursurilor de cunoastere a automobilului. In cazul in care scoala de conducatori auto solicita autorizarea pentru efectuarea pregatirii in vederea obtinerii permisului de conducere pentru categoriile/subcategoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E, si Tr, aceasta trebuie sa detina spatiu de garare pentru vehiculele necesare efectuarii pregatirii practice pentru categoriile/subcategoriile solicitate.
(3) Scoala de conducatori auto nu poate functiona in spatii destinate prin constructie locuirii, situate in blocuri cu mai multe etaje. Se excepteaza spatiile situate la parterul sau mezaninul acestora care prin constructie au avut destinatie comerciala.
Art. 4. - Pregatirea practica a unui cursant in vederea obtinerii permisului de conducere auto poate incepe numai dupa ce acesta a finalizat pregatirea teoretica in cadrul unei scoli de conducatori auto autorizate.


CAPITOLUL II

Conditii de autorizare a scolilor de conducatori auto

Art. 5. - Scolile de conducatori auto sunt:
a) scoli de conducatori auto apartinand sistemului invatamantului de stat sau unitati din sistemul de invatamant particular, care scolarizeaza numai elevii sau studentii inmatriculati in sistemul propriu de invatamant;
b) scoli de conducatori auto care functioneaza in cadrul unor societati comerciale sau regii autonome.
Art. 6. - (1) Autorizarea scolilor de conducatori auto, se face de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., numai daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii referitoare la:
a) onorabilitate;
b) baza materiala;
c) competenta profesionala.
(2) Se considera indeplinita conditia prevazuta la alin. (1) lit. a), daca persoana care conduce si organizeaza activitatea scolii de conducatori auto, reprezentand scoala in relatia cu autoritatile:
a) nu a fost condamnata pentru infractiuni care o fac incompatibila cu aceasta activitate;
b) nu a fost declarata inapta de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.; o persoana fizica este declarata inapta pentru a conduce activitatea daca a indeplinit aceasta functie la o scoala de conducatori auto careia i-a fost anulata autorizatia, din vina acesteia.
(3) Se considera indeplinita conditia prevazuta la alin. (1) lit. b), daca solicitantul face dovada ca:
a) detine cu drept de proprietate sau cu contract de leasing un numar minim de 2 vehicule pentru categoria B, cu exceptia scolilor de conducatori auto prevazute la art. 5 lit. a), care pot detine un singur vehicul pentru categoria B; in cazul in care solicita autorizarea si pentru alte categorii, trebuie sa detina minim un vehicul pentru fiecare categorie/subcategorie. Vehiculele utilizate la pregatirea practica trebuie sa indeplineasca conditiile si sa aiba dotarea minima necesara prevazute in anexele nr. 1a si nr. 1b la prezentele norme, sa fie agreate conform reglementarilor in vigoare, avand inspectia tehnica periodica efectuata in conditiile legii, si sa fie asigurate pentru daune cauzate tertilor, inclusiv persoanelor care se afla in interiorul acestora cu ocazia pregatirii practice in vederea obtinerii permisului de conducere.
b) detine in folosinta exclusiva si permanenta, in proprietate sau cu contract de inchiriere, spatii adecvate procesului de invatamant, care indeplinesc conditiile minime prevazute in anexa nr. 2 la prezentele norme, precum si spatiul necesar gararii vehiculelor, conform prevederilor art. 3. In cazul in care, spatiul necesar desfasurarii cursurilor este detinut in proprietate de catre asociatul unic sau unul dintre asociatii scolii de conducatori auto, acest spatiu poate fi transmis spre folosinta scolii de conducatori auto si printr-un contract de comodat. Spatiile detinute in folosinta exclusiva si permanenta mentionate anterior, vor fi folosite numai in scop didactic.
c) are echipamentele si dotarea tehnico-didactica proprii, corespunzatoare continutului programelor scolare de pregatire teoretica si instruire practica in conducerea auto, prevazute in raportul de evaluare al carui model este prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme.
(4) Se considera indeplinita conditia prevazuta la alin. (1) lit. c), daca scoala face dovada ca:
a) are angajati, cu contract de munca pe o perioada nedeterminata, cu norma intreaga, minim 2 instructori auto, si un profesor de legislatie rutiera atestat; unul dintre instructorii auto sau unul dintre profesorii de legislatie rutiera poate fi si desemnat sa conduca si sa organizeze activitatea scolii de conducatori auto;
b) are incheiat un contract de prestari servicii cu o unitate medicala, unitati de cruce rosie sau cabinet medical individual care va asigura personal didactic cu studii de specialitate sau are un contract incheiat in conditiile legii cu o persoana fizica cu studii de specialitate, pentru disciplina "prim ajutor".


CAPITOLUL III

Eliberarea autorizatiei pentru scolile de conducatori auto

Art. 7. - (1) In vederea obtinerii autorizatiei de scoala de conducatori auto, solicitantul depune la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. din Municipiul Bucuresti sau din judetul in care isi desfasoara activitatea un dosar care trebuie sa contina urmatoarele documente:
a) cererea-tip pentru obtinerea autorizatiei;
b) certificatul de inmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului si actul constitutiv, pentru societatile comerciale sau regiile autonome, ori actul doveditor in cazul scolilor din sistemul invatamantului de stat sau al unitatilor din sistemul de invatamant particular, din care sa reiasa ca au ca obiect de activitate pregatirea persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere;
c) lista cuprinzand toate vehiculele utilizate, pe fiecare categorie/subcategorie pentru care solicita autorizarea, pentru efectuarea instruirii practice in conducerea auto, impreuna cu documentele din care sa rezulte ca acestea indeplinesc conditiile prevazute la art. 6, alin. (3), lit. a).
d) lista intregului personal didactic impreuna cu urmatoarele documente:
1. contractele individuale de munca pentru instructorii auto si profesorii de legislatie rutiera;
2. cazier judiciar, atestatul de pregatire profesionala si avize, medical si psihologic, valabile, pentru instructorii auto si profesorii de legislatie rutiera;
3. contractul de prestari de servicii, incheiat cu unitatile medicale prevazute la art. 6, alin. (4), lit. b) in scopul asigurarii personalului didactic specializat pentru predarea disciplinei "prim ajutor" sau contractul incheiat in conditiile legii cu o persoana fizica pentru predarea disciplinei "prim ajutor". In cazul incheierii contractului cu o persoana fizica este necesara si prezentarea unei copii a diplomei de invatamant superior, care sa ateste pregatirea in domeniu.
e) actele de proprietate, contractul de inchiriere sau contractul de comodat, dupa caz, pentru spatiile care indeplinesc conditiile minime prevazute in anexa nr. 2 la prezentele norme pentru desfasurarea cursurilor, precum si ale poligonului pentru instruirea practica in conducerea auto pentru categoria A si subcategoria A1 daca este cazul. Perioada de valabilitate a acestor contracte trebuie sa fie de minimum un an;
Schita cu dimensiunile poligonului pentru instruirea practica in conducerea auto pentru categoria A si subcategoria A1 este prezentata in anexa nr. 4 la prezentele norme;
f) pentru persoana care conduce activitatea scolii de conducatori auto se vor depune: contractul individual de munca, atestatul de pregatire profesionala, cazierul judiciar si decizia de numire cuprinzand si obligatiile prevazute la art. 13;
g) lista cuprinzand echipamentele si dotarile tehnico-didactice proprii, prevazute in anexa nr. 3 la prezentele norme.
(2) Documentele prevazute la alin. (1), lit. b) - f) se vor prezenta in copie, stampilate si semnate de catre administratorul scolii de conducatori auto, fiecare copie avand inscris in mod expres: "Subsemnatul ..................., declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale privind falsul in declaratii, ca prezentul act este conform cu originalul".
(3) Agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. analizeaza, in termen de 15 zile, dosarul si verifica la sediul unde solicitantul isi desfasoara activitatea daca sunt indeplinite conditiile prevazute in prezentele norme, intocmind un raport de evaluare. In functie de rezultatul raportului de evaluare se propune eliberarea autorizatiei scolii de conducatori auto numai pentru acele categorii sau subcategorii pentru care sunt indeplinite conditiile prevazute in prezentele norme.
(4) Dupa analizarea raportului de evaluare, in termen de 15 zile de la intocmire, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. elibereaza scolii autorizatia pentru categoriile sau subcategoriile solicitate pentru care indeplineste conditiile prevazute in prezentele norme ori comunica in scris refuzul motivat, dupa caz.
Art. 8. - (1) Autorizatia scolii de conducatori auto se acorda, pe o perioada de 5 ani de la data eliberarii pentru categoriile si/sau subcategoriile pentru care se efectueaza pregatirea. In cazul in care solicitantul organizeaza scoli de conducatori auto in mai multe puncte de lucru sau sucursale, inregistrate la Oficiul National al Registrului Comertului, pentru fiecare dintre acestea se va elibera cate o autorizatie, in conditiile prezentelor norme. Eliberarea acesteia se face dupa prezentarea documentului de plata a tarifului aferent.
(2) Modelul autorizatiei este prezentat in anexa nr. 5 la prezentele norme.
(3) Tarifele pentru eliberarea autorizatiilor pentru scolile de conducatori auto sunt cuprinse in anexa nr. 7 la prezentele norme.
(4) Scolile de conducatori auto care au obtinut autorizatia vor fi inscrise in Registrul scolilor de conducatori auto tinut la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R, lista acestora fiind publicata pe site-ul ARR.
(5) In cazul in care, dupa eliberarea autorizatiei, scoala de conducatori auto solicita o noua categorie si/sau subcategorie, acesteia, dupa acordarea categoriei si/sau subcategoriei, i se va elibera o noua autorizatie cu aceeasi valabilitate ca cea initiala, inclusiv cu categoria sau subcategoria respectiva, dupa plata tarifului aferent. Acordarea categoriei si/sau subcategoriei solicitate se va face cu respectarea prevederilor prezentelor norme.
Art. 9. - Pierderea, sustragerea sau deteriorarea autorizatiei se anunta, de catre titularul acesteia, la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. care a eliberat-o, in termen de 15 zile. Pierderea sau sustragerea autorizatiei se publica, de catre titularul acesteia, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a. Dupa publicare, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. va elibera o noua autorizatie, la cererea titularului, cu plata tarifelor aferente.
CAPITOLUL IV
Obligatiile scolilor de conducatori auto
Art. 10. - Scoala de conducatori auto are obligatia sa detina la sediul sau toate documentele aferente pregatirii cursantilor.
Art. 11. - (1) Scoala de conducatori auto are obligatia sa puna la dispozitia organelor de control documentele aferente pregatirii cursantilor.
(2) La cererea personalului cu atributii de control, scoala de conducatori auto are obligatia sa furnizeze acestuia documentele referitoare la pregatirea cursantilor, inclusiv documentele arhivate, indiferent de forma de arhivare a acestora.
Art. 12. - (1) In cadrul procesului de pregatire a cursantilor in vederea obtinerii permisului de conducere, scoala de conducatori auto are urmatoarele obligatii:
a) sa incheie contract in vederea pregatirii teoretice si practice cu fiecare dintre persoanele care solicita pregatirea, care vor fi inregistrati in registrul unic de evidenta a cursantilor;
b) sa respecte planul de invatamant prevazut de legislatia in vigoare;
c) sa respecte programa de invatamant prevazuta de legislatia in vigoare;
d) sa respecte orarul stabilit;
e) sa asigure efectuarea disciplinelor aferente pregatirii teoretice, cuprinse in planul de invatamant, numai de catre persoane care au calitatea corespunzatoare, cu care s-a incheiat contract in acest sens;
f) sa asigure efectuarea pregatiri practice, cuprinsa in planul de invatamant, numai de catre instructori auto, cu care s-a incheiat contract in acest sens;
g) sa intocmeasca programul de efectuare a pregatirii teoretice si practice de catre profesorii de legislatie rutiera respectiv de instructorii auto, astfel incat sa se respecte prevederile privind timpul de lucru prevazut in Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) sa detina la sediu documentele scolare completate la zi, arhivate cel putin 3 ani, si anume: registrele de evidenta a cursantilor, copiile fiselor de scolarizare, cataloagele, foile zilnice de parcurs, contractele de scolarizare incheiate cu cursantii, contractele de prestari servicii incheiate cu instructorii auto autorizati precum si celelalte documente scolare privind evidenta si verificarea cunostintelor cursantilor.
i) sa efectueze pregatirea practica a persoanelor numai dupa finalizarea pregatirii teoretice;
j) sa elibereze zilnic foile de parcurs pentru instructori auto din cadrul scolii de conducatori auto;
k) sa permita efectuarea controlului, la sediul scolii de conducatori auto sau in trafic, privind respectarea prevederilor prezentelor norme;
l) sa asigure existenta la sediu a copiilor dupa actele de identitate, permisele de conducere, avizele medicale si psihologice, atestatele profesorilor de legislatie rutiera si ale instructorilor auto care isi desfasoara activitatea in cadrul scolii de conducatori auto ca instructor auto, profesor de legislatie rutiera sau ca instructor auto autorizat, actualizate.
m) sa utilizeze in procesul de pregatire practica doar vehiculele ale caror documente au fost depuse in dosarul de autorizare sau cele care au fost ulterior adaugate sau schimbate la acel dosar prin instiintarea scrisa la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R in raza careia scoala de conducatori auto isi desfasoara activitatea;
n) sa utilizeze in procesul de pregatire practica numai vehicule detinute in proprietate sau prin contract de leasing.
o) sa utilizeze in procesul de pregatire practica numai vehicule agreate in acest sens, care indeplinesc conditiile prevazute in anexa nr. 1a) la prezentele norme si au dotarea minima prevazuta in anexa nr. 1b) la prezentele norme;
p) sa utilizeze in procesul de pregatire practica numai vehicule avand inspectie tehnica periodica efectuata conform prevederilor in vigoare;
r) sa utilizeze in procesul de pregatire practica numai vehicule asigurate pentru daune cauzate tertilor, inclusiv persoanelor care se afla in interiorul acestora;
s) sa-si desfasoare activitatea doar in locatii care au fost autorizate in acest sens;
s) sa faca publica prin afisare la sediu, semestrial pentru semestrul anterior, situatia promovabilitatii cursantilor la primul examen pentru obtinerea permisului de conducere auto, pe categorii/subcategorii, precum si pentru fiecare instructor auto si fiecare instructor auto autorizat;
t) sa tina evidenta cursantilor cu care are contract de scolarizare in registrul unic de evidenta al cursantilor, numerotat, sigilat si inregistrat la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R sau in format electronic, in conditiile stabilite de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. Numarul de ordine din registru va fi inscris pe toate celelalte documente scolare.
t) sa faca public prin afisare la sediu: orarul dupa care se desfasoara pregatirea teoretica si practica, planul de invatamant, programele de scolarizare precum si tarifele pentru serviciile prestate;
u) sa respecte durata zilnica de pregatire aferenta unei persoane;
v) sa nu permita inceperea pregatirii teoretice sau practice cu profesori de legislatie rutiera sau instructori auto care nu au fost inregistrati la Agentia Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in raza careia respectiva scoala de conducatori isi desfasoara activitatea.
Art. 13. - Persoana care conduce activitatea scolii de conducatori auto si care poate fi unul dintre instructorii auto sau profesorii de legislatie rutiera angajati ai scolii de conducatori auto, raspunde de asigurarea conditiilor de pregatire teoretica si practica in conducerea auto a cursantilor si are urmatoarele obligatii:
1) sa respecte prevederile metodologiei de organizare si desfasurare a cursurilor in vederea obtinerii permisului de conducere;
2) sa imbunatateasca baza materiala de pregatire teoretica si instruire practica in conducerea auto;
3) sa promoveze in activitatea de invatamant metode, procedee si mijloace moderne;
4) sa verifice, prin instructorii auto, comportamentul cursantilor, hotarand, daca este cazul, intreruperea pregatirii celor care prezinta manifestari incompatibile cu calitatea de conducator auto;
5) sa organizeze si sa controleze desfasurarea procesului de pregatire a cursantilor;
6) sa mentina in permanenta functionalitatea bazei tehnico-didactice de pregatire si instruire;
7) sa elibereze fisa de scolarizare numai cursantilor care au finalizat cursurile de pregatire si au dobandit cunostintele teoretice si practice necesare;
8) sa anunte, in termen de cel mult 15 zile, la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. pe a carei raza teritoriala scoala de conducatori auto isi desfasoara activitatea, orice modificare fata de conditiile care au stat la baza acordarii autorizatiei de functionare;
9) sa asigure arhivarea registrelor de evidenta a cursantilor, copiile fiselor de scolarizare, cataloagelor, caietelor cursantilor, contractelor incheiate cu cursantii, a documentelor scolare privind evidenta si verificarea cunostintelor acestora, precum si a dovezilor efectuarii pregatirii practice, furnizate de tahograful analogic/digital in cazul vehiculelor dotate cu tahograf analogic/digital potrivit reglementarilor specifice in vigoare.
10) sa asigure completarea bazei de date informatice, privind pregatirea cursantilor, precum si transferul datelor catre sistemul informatic al Autoritatii Rutiere romane-A.R.R.
11) sa asigure inscrierea in registrul unic de evidenta a cursantilor a tuturor persoanelor cu care au incheiat contracte de scolarizare;
12) sa verifice activitatea instructorilor auto, precum si conditiile in care acestia desfasoara activitatea de pregatire practica.
Art. 14. - Scolile de conducatori auto au obligatia ca, in decurs de 30 zile de la data obtinerii autorizatiei de scoala de conducatori auto sa inscriptioneze vehiculele cu care se efectueaza pregatirea practica, pe partile laterale, cu autocolante al caror model este prezentat in anexa nr. 6) la prezentele norme, autocolante pe care trebuie sa se regaseasca denumirea scolii de conducatori auto, numarul autorizatiei si categoriile pentru care este valabila autorizatia.


CAPITOLUL IV

Suspendarea si anularea autorizatiei scolilor de conducatori auto

Art. 15. - (1) Suspendarea autorizatiei scolilor de conducatori auto se face de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., in urmatoarele cazuri:
a) cand scoala de conducatori auto nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 6, care au stat la baza acordarii autorizatiei;
b) cand se constata ca se efectueaza pregatirea si pentru alte categorii de vehicule decat cele pentru care este autorizata scoala de conducatori auto;
c) la a treia incalcare a metodologiei de organizare si desfasurare a cursurilor in vederea obtinerii permisului de conducere, consemnata in urma unor controale ale Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. sau ale altor institutii abilitate;
d) la a treia incalcare a obligatiilor ce ii revin persoanei care conduce activitatea scolii de conducatori auto, conform prevederilor art. 13;
e) la a treia incalcare a obligatiilor instructorilor auto soldate cu suspendarea atestatelor pentru instructorii auto angajati sau cu suspendarea autorizatiilor instructorilor auto cu care scoala de conducatori auto are contract de prestari servicii;
f) nerespectarea prevederilor privind evidenta cursantilor si arhivarea documentelor scolare prevazute de legislatia in vigoare.
g) nerespectarea a cel putin uneia dintre prevederile art. 12, lit. a), n), s) si t);
(2) Autorizatia suspendata se poate reacorda, la cererea titularului, astfel:
a) in cazul primei suspendari, dupa o luna;
b) in cazul celei de-a doua suspendari, dupa 3 luni.
(3) Restituirea autorizatiei se face, la cerere, dupa ce titularul acesteia face dovada ca au fost remediate cauzele care au stat la baza suspendarii.
Art. 16. - Anularea autorizatiei scolii de conducatori auto, se face de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. la a treia suspendare, precum si in urmatoarele cazuri:
a) cand s-au falsificat documentele scolare, sau au fost eliberate fise de scolarizare unor persoane care nu au finalizat sau nu au urmat cursurile scolii de conducatori auto;
b) cand se constata ca scoala de conducatori auto a furnizat documente continand informatii eronate cu ocazia solicitarii eliberarii autorizatiei;
c) cand se constata ca titularul autorizatiei si-a incetat activitatea sau la cererea acestuia.
Art. 17. - (1) Suspendarea sau anularea autorizatiei scolilor de conducatori auto opereaza efectiv dupa terminarea perioadei de pregatire (seriei) cu durata cea mai lunga, in curs de desfasurare. Intre data comunicarii deciziei de suspendare sau anulare a autorizatiei si data la care aceasta devine efectiva scoala de conducatori auto nu mai are dreptul de a incepe alte serii de pregatire a cursantilor.
Art. 18. - In cazul luarii masurii de anulare a autorizatiei scolilor de conducatori auto, se va proceda la radierea pozitiei respective din Registrul scolilor de conducatori auto, iar daca aceasta anulare survine ca urmare a uneia din prevederile art. 16 lit. a) si lit. b) solicitantul nu mai poate solicita o noua autorizatie decat dupa o perioada de minim 1 an de la data anularii.


CAPITOLUL V

Controlul scolilor de conducatori auto

Art. 19. - (1) Efectuarea controlului respectarii reglementarilor specifice privind activitatea scolilor de conducatori auto se face de catre inspectorii sau inspectorii de trafic ai Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., imputerniciti in acest scop, atat la sediul scolii de conducatori auto cat si in trafic.
(2) Tematica minima de control vizeaza verificarea urmatoarelor aspecte:
a) mentinerea conditiilor initiale care au stat la baza acordarii autorizatiei scolii de conducatori auto sau a autorizatiei instructorului auto, dupa caz;
b) respectarea metodologiei de organizare si desfasurare a cursurilor in vederea obtinerii permisului de conducere;
c) respectarea programelor de scolarizare aprobate de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.;
d) modul de desfasurare a procesului de pregatire a cursantilor;
e) respectarea obligatiilor ce-i revin persoanei care conduce activitatea scolii de conducatori auto;
f) respectarea prevederilor privind evidenta cursantilor si arhivarea documentelor scolare;
g) modul in care s-au eliberat fisele de scolarizare;
h) existenta si conformitatea documentelor scolare;
i) modul de rezolvare a reclamatiilor, adresate in scris scolii, din partea cursantilor sau a institutiilor publice abilitate.
(3) Controlul desfasurarii procesului de pregatire practica, al respectarii metodologiei de organizare si desfasurare a cursurilor si a programelor de scolarizare, in trafic, este efectuat de inspectorii de trafic ai Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.
(4) Tariful practicat de scolile de conducatori auto trebuie sa reflecte costurile aferente instruirii cursantului. In cazul unor sesizari, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. poate instiinta institutiile care au competente legale in acest sens.
Art. 20. In vederea stabilirii masurilor si solutiilor pentru cresterea nivelului de pregatire si educatie rutiera a persoanelor care efectueaza pregatire in vederea obtinerii permisului de conducere, agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., impreuna cu alte institutii avand responsabilitati in domeniu, analizeaza semestrial activitatea scolilor de conducatori auto din raza lor de competenta, pe baza rezultatelor inregistrate la examenele din perioada de referinta.
CAPITOLUL VI
Dispozitii finale
Art. 21. - Scolile de conducatori auto, autorizate pentru mai multe locatii, pot folosi in procesul de pregatire practica un vehicul detinut in proprietate sau pe baza unui contract de leasing doar la una din scolile de conducatori auto autorizate.
Art. 22. - (1) Persoanele cu handicap pot efectua pregatire practica cu vehicule aflate in proprietatea acestora.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), persoana cu handicap trebuie sa prezinte scolii de conducatori auto cu care incheie contract de scolarizare, pe langa celelalte documente prevazute de legislatia in vigoare, un certificat medical care sa certifice respectivul handicap, precum si documentele vehiculului cu care efectueaza pregatirea practica care sa ateste admiterea acestuia in circulatie pe drumurile publice, precum si Certificatul de Agreare eliberat de Regia Autonoma Registrul Auto Roman.
Art. 23. - In functie de capacitatea salii de clasa in care se desfasoara pregatirea teoretica si in conformitate cu prevederile cuprinse in anexa nr. 2 la prezentele norme, pe autorizatia eliberata scolii de conducatori auto se va inscrie numarul maxim de cursanti care pot fi scolarizati in acelasi timp (serie).
Art. 24. - Scolile de conducatori auto autorizate pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de acestea pana cel tarziu la data de 31.12.2009.
Art. 25. - Autorizatiile emise scolilor de conducatori auto pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme raman valabile in conditiile respectarii prevederilor art. 24, in caz contrar acestea se anuleaza.
Art. 26. - Cererile de autorizare ca scoala de conducatori auto, depuse la agentiile teritoriale ale Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. de catre solicitanti, si nesolutionate inainte de intrarea in vigoare a prezentelor norme, vor fi solutionate in conformitate cu prevederile in vigoare la data depunerii cererii, beneficiind de prevederile art. 24
Art. 27. - Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezentele norme.
 

ANEXA Nr. 1 a
la Normele privind autorizarea scolilor de conducatori auto.


Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele
destinate instruirii practice in conducerea auto in vederea
obtinerii permisului de conducere
Categoria A - accesul progresiv: motocicleta fara atas, cu o capacitate cilindrica mai mare de 120 cmc si care atinge o viteza de cel putin 100 km/h;
- accesul direct: motocicleta fara atas cu o putere de cel putin 35 kW.
Subcategoria A1 - motocicleta fara atas cu o capacitate cilindrica de cel putin 75 cm3.
Categoria B - vehicul cu 4 roti si care trebuie sa atinga o viteza minima de 100 km/h.
Subcategoria B1 - autovehicul cu 3 sau 4 roti, care poate atinge o viteza de cel putin 60 km/h.
Categoria BE - ansamblu format dintr-un vehicul de examen din categoria B si dintr-o remorca cu masa maxima autorizata de cel putin 1000 kg, care atinge o viteza de cel putin 100 km/h si care nu intra in categoria B; compartimentul pentru marfuri al remorcii trebuie sa consiste dintr-o caroserie de tip inchis cel putin la fel de lata si de inalta ca si vehiculul; caroseria inchisa poate fi si usor mai putin lata decat vehiculul cu conditia ca vizibilitatea spre spate sa nu fie posibila decat cu ajutorul oglinzilor retrovizoare exterioare ale autovehiculului; remorca trebuie sa aiba o masa reala totala * de minimum 800 kg.
Categoria C - vehicul a carui masa maxima autorizata este de cel putin 12 000 kg, lungimea de cel putin 8 metri, latimea de cel putin 2,40 m si care atinge o viteza de cel putin 80 km/h, este echipat cu ABS si cu o cutie de viteze cu cel putin 8 rapoarte de mers inainte si cu un dispozitiv de inregistrare a vitezei; compartimentul pentru marfuri trebuie sa consiste dintr-o caroserie de tip inchis cel putin la fel de larga si de inalta ca si cabina; vehiculul trebuie sa aiba o masa reala totala de minimum 10 000 kg.
Subcategoria C1 - vehicul a carui masa maxima este de cel putin 4 000 kg, care are o lungime de cel putin 5 m, care atinge o viteza de cel putin 80 km/h si care este echipat cu ABS si un dispozitiv de inregistrare a vitezei; compartimentul pentru marfuri trebuie sa consiste dintr-o caroserie de tip inchis cel putin la fel de lata si de inalta ca si cabina.
Categoria CE - vehicul articulat sau un ansamblu format dintr-un vehicul de examen din categoria C si o remorca cu lungimea de cel putin 7,5 m; vehiculul articulat si ansamblul trebuie sa aiba impreuna o masa maxima totala autorizata de cel putin 20000 kg, o lungime de cel putin 14 m si o latime de cel putin 2,4 m, sa atinga o viteza de cel putin 80 km/h, sa fie echipate cu ABS si sa aiba o cutie de viteze cu cel putin 8 rapoarte pentru mers inainte si un dispozitiv de inregistrare a vitezei; compartimentul pentru marfuri trebuie sa fie o caroserie inchisa, cel putin la fel de lata si de inalta ca si cabina; atat vehiculul, cat si ansamblul trebuie sa aiba o masa reala totala de minimum 15.000 kg.
Subcategoria C1E - ansamblu format dintr-un vehicul de examen din subcategoria C1 si dintr-o remorca a carei masa maxima autorizata este de cel putin 1 250 kg; acest ansamblu trebuie sa aiba o lungime de cel putin 8 m si sa atinga o viteza de cel putin 80 km/h; compartimentul de marfuri al remorcii trebuie sa consiste dintr-o caroserie de tip inchis cel putin la fel de lata si de inalta ca si cabina; caroseria de tip inchis poate sa fie si putin mai ingusta decat autovehiculul cu conditia ca vizibilitatea in spate sa nu fie posibila decat prin folosirea retrovizoarelor exterioare ale autovehiculului; remorca trebuie sa aiba o masa reala totala de cel putin 800 kg;
Categoria D - vehicul care are o lungime de cel putin 10 m, o latime de cel putin 2,40 m si care poate atinge o viteza de cel putin 80 km/h, echipat cu ABS si cu un dispozitiv de inregistrare a vitezei.
Subcategoria D1 - vehicul a carei masa maxima autorizata este de cel putin 4 000 kg, care are o lungime de cel putin 5 m si care poate atinge o viteza de cel putin 80 km/h, echipat cu ABS si cu un dispozitiv de inregistrare a vitezei.
Categoria DE - ansamblu format dintr-un vehicul de examen din categoria D si dintr-o remorca a carei masa maxima autorizata este de cel putin 1 250 kg, latimea de cel putin 2,40 m si care este capabil sa atinga o viteza de cel putin 80 km/h; compartimentul pentru marfuri al remorcii trebuie sa consiste dintr-o caroserie de tip inchis de o latime si de o inaltime de cel putin 2 m; remorca trebuie sa aiba o masa reala totala de cel putin 800 kg.
Subcategoria D1E - ansamblu format dintr-un vehicul de examen din subcategoria D1 si dintr-o remorca a carei masa maxima autorizata este de cel putin 1 250 kg si care atinge o viteza de cel putin 80 km/h; compartimentul pentru marfuri al remorcii trebuie sa consiste dintr-o caroserie de tip inchis de o latime si de o inaltime de cel putin 2 m; remorca trebuie sa aiba o masa reala totala minima de 800 kg.


NOTA:
1. Prin masa reala totala se intelege masa proprie a vehiculului la care se adauga, pe timpul instruirii practice, incarcatura.

2. Vehiculele corespunzatoare categoriilor/subcategoriilor permisului de conducere C, C1, D, D1 vor fi dotate cu echipament de inregistrare conform Regulamentului 3.821/85/CE privind aparatele de inregistrare in transportul rutier (tahograf).
3. Caracteristicile tehnice ale vehiculelor destinate instruirii practice in conducerea auto (viteza maxima constructiva, capacitatea cilindrica, masa proprie, masa maxima autorizata sau masa reala) pentru subcategorii, nu trebuie sa depaseasca, ca valori efective, caracteristicile tehnice minime ale vehiculelor din categoria aferenta respectivei subcategorii.


Anexa nr. 1 b
la Normele privind autorizarea scolilor de conducatori auto

DOTAREA MINIMA
a autovehiculelor si vehiculelor destinate instruirii
practice in conducerea auto
a) Autoturisme:
- dispozitiv cu dubla comanda pentru ambreiaj si frana de serviciu;
- doua oglinzi retrovizoare interioare si doua oglinzi retrovizoare exterioare;
- centuri de siguranta;
- o caseta cu inscriptia SCOALA, de culoare portocalie, cu posibilitati de iluminare din interior, fixata transversal pe acoperis, care este prezentata mai jos, avand dimensiunile L*I*h = 420*380*120.
b) Autocamioane si tractoare:
- dispozitiv cu dubla comanda pentru ambreiaj si frana de serviciu;
- doua oglinzi retrovizoare exterioare;
- centuri de siguranta, in cazul autocamioanelor;
- o caseta cu inscriptia SCOALA, de culoare portocalie, cu posibilitati de iluminare din interior, fixata transversal pe acoperis, care este prezentata mai jos, avand dimensiunile L*I*h = 840*760*240;
- o placa cu inscriptia SCOALA, avand dimensiunile L*I = 840*240, aplicata pe partea din spate.
c) Autobuze, troleibuze si tramvaie:
- dispozitiv cu dubla comanda pentru frana de serviciu si, dupa caz, ambreiaj;
- doua oglinzi retrovizoare exterioare;
- o placa cu inscriptia SCOALA, avand dimensiunile L*I = 840*240, care este prezentata mai jos, aplicata pe partile laterale, in fata si in spate.
d) Remorci si semiremorci:
- o placa de culoare portocalie, montata pe oblonul din spate, perpendicular pe planul longitudinal al autovehiculului, avand dimensiunile L*I = 840*240, prezentata mai jos.


 

Anexa nr. 2
la Normele privind autorizarea scolilor de conducatori auto


CONDITII MINIME
pentru spatiile folosite in procesul de invatamant
Scoala trebuie sa dispuna de cel putin o sala de pregatire teoretica dotata cu mijloace de invatamant si cu materiale didactice pentru predarea disciplinelor teoretice prevazute in planul de invatamant prevazute in anexa nr. 3 la prezentele norme.
Sala de clasa trebuie sa fie astfel dimensionata, in functie de numarul maxim de cursanti inscrisi intr-o grupa de pregatire, astfel incat sa se asigure un volum de 5 m3 pentru fiecare cursant.
In functie de numarul maxim de cursanti inscrisi intr-o grupa de pregatire, sala de clasa va avea dotari suficiente pentru desfasurarea in bune conditii a pregatirii teoretice si prezentarea tuturor subiectelor prevazute in programa de invatamant.
In cazul scolilor care efectueaza pregatirea pentru categoriile sau subcategoriile C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE, Tr, Tb, Tv, acestea vor dispune suplimentar de o alta sala de clasa in care va fi predata disciplina "cunoasterea vehiculelor", avand dotarea minima necesara corespunzatoare prevazuta in anexa nr. 3 la prezentele norme.


Anexa nr. 3
la Normele privind autorizarea scolilor de conducatori auto

RAPORT DE EVALUARE
Anul ................ luna ......................... ziua ................ localitatea ...........................................
Comisia, formata din:
- seful agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., dl ..........................................
- inspectorul din cadrul agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., dl. .........................................................., a procedat la verificarea scolii ......................................, cu sediul in ................................. avand ca obiect de activitate pregatirea persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, reprezentata de dl./dna. ............................................. in calitate de ................................., unde a constatat urmatoarele:
Punctul de lucru/sucursala se afla in ....................................., str. ................................... nr. .........., bl. ........, et. .........., ap. ........., telefon ..............................., functioneaza in baza actului legal de infiintare ................................ cu nr. ........... din ........................... si urmeaza sa pregateasca persoane in vederea obtinerii permisului de conducere pentru categoriile/subcategoriile: ..........................................
Mijloace specifice necesare procesului de pregatire:
1) personal incadrat ........................., din care: instructori auto atestati .................. si profesori de legislatie rutiera atestati ............................
2) laborator psihologic autorizat de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii [DA] [NU]
3) poligon pentru categoria A si subcategoria A1: [DA] [NU]
Observatii ...............................................................................................................
Pentru desfasurarea procesului de invatamant are in dotare urmatoarele:
a) sala de legislatie rutiera:
- sala are o capacitate de ....... m3, cu dimensiunile ......*.......*...... (L*l*h) rezultand un nr. de ............ cursanti/grupa.


Nr.
crt.
 Denumirea materialului didactic Cantitatea necesară
(buc)
DA NU
1. Panouri cu indicatoare rutiere
1.1. Indicatoare de avertizare 1

1.2. Indicatoare de reglementare 1

1.2.1. Indicatoare de prioritate 1

1.2.2. Indicatoare de interzicere sau restricție 1

1.2.3. Indicatoare de obligare 1

1.3. Indicatoare de orientare și informare 1

1.3.1 Indicatoare de orientare 1

1.3.2 Indicatoare de informare 1

1.4. Panouri adiționale 1

2. Panouri cu marcaje 1

2.1. Marcaje longitudinale 1

2.2. Marcaje transversale 1

2.3. Marcaje laterale 1

2.4. Marcaje diverse 1

3. Panouri cu semnalele agentului de circulație 1

4. Vehicule diferite în miniatură 20

5. Triunghiuri reflectorizante 1

6. Machetă rețea stradală 1

7 Trusă sanitară 1

8. Aparate audiovizuale
8.1. Retroproiector 1

8.2. Aparatură video cu monitor 1

8.3. Video-casete/CD cu filme având tematică specifică pregătirii teoretice în disciplina legislație rutieră 5    
8.4. Cameră video 1

8.5. Calculator cu video proiector și ecran de proiecție sau rețea decalculatoare, pe care să ruleze cel puțin un soft didactic, al cărui conținut va fi stabilit de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., specific pregătirii teoretice în disciplina legislație rutieră și conducere preventivă      
9. Altele
Observatii:
. ................................................................................................................................
. ...............................................................................................................................
. ...............................................................................................................................

NOTA:

Materialele didactice prevazute la pct. 8.1. - 8.4. sunt alternative celor prevazute la pct. 1-3.

b) cabinet de cunoastere a autovehiculului
- sala are o capacitate de ....... m3, cu dimensiunile .......*.......*........ (L*l*h) rezultand un nr. de .......... cursanti/grupa.


Nr.
crt.
 Denumirea materialului didactic Cantitatea necesară
(buc)
DA NU
1. Planșe cu ansambluri, subansambluri și scheme
1.1. Motor


1.1.1. Mecanismul motor 1

1.1.2. Mecanismul de distributie 1

1.1.3. Instalație de alimentare a motorului cu aprindere prin scânteie (MAS)
și a motorului cu aprindere prin comprimare (MAC)
2

1.1.4. Instalație de aprindere 1

1.1.5. Instalație de răcire 1

1.1.6. Instalație de ungere 2

1.2. Transmisia autovehiculului 2

1.2.1 Ambreiajul 1

1.2.2 Schimbătorul de viteze 1

1.2.3. Transmisia longitudinală 2

1.2.4. Puntea din spate 2

1.2.5 Puntea din față 2

1.3. Sistemul de direcție 2

1.4. Sistemul de frânare 3

1.5 Sistemul de rulare 3

1.6. Suspensia autovehiculului 3

1.7. Echipamentul electric 2

2. Aparate audiovizuale
2.1. Retroproiector 1

2.2. Aparatură video cu monitor 1

2.3. Videocasete/CD cu filme având tematică specifică pregătirii teoretice
în disciplina cunoașterea autovehiculului
5

2.4 Cameră video 1

2.5. Calculator cu video proiector și ecran de proiecție sau rețea de calculatoare, pe care să ruleze cel puțin un soft didactic, al cărui conținut va fi stabilit de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., specific pregătirii teoretice în disciplina cunoașterea autovehiculului


2.6. AteleObservatii:
. .............................................................................................................................
. .............................................................................................................................
. .............................................................................................................................
 
- Vehiculele sunt agreate și dotate în conformitate cu prezentele norme: DA NU
- Vehiculele au efectuată inspecția tehnică periodică: DA NU
- Vehiculele sunt asigurate pentru daune cauzate terților și persoanelor aflate în interiorul acestora: DA NU
- Evidența persoanelor care se pregătesc în vederea obținerii permisului de conducere se ține pe baza registrului unic de evidență a cursanților DA NU
Observații:
..................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………...
..................................................................................................................................
c) sală folosită ca spațiu administrativ și arhivă, alta decât sala/sălile de pregătire teoretică, dar în aceeași locație cu acestea: DA NU

Alte evidențe...............................................................................................................
...................................................................................................................................
Antecedente în activitatea școlii:
....................................................................................................................................
Observații:........…….......................................................................................................
………………………………………………………...………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...………………................
Comisia propune eliberarea autorizației: DA NU

Comisia:
1. Seful agentiei: .........................................
2. .........................................................
NOTA:
In cazul in care exista optiunea DA/NU, se certifica prin incercuire varianta corecta;


Anexa nr. 4 la Normele privind autorizarea scolilor de conducatori auto

SCHITA
cu dimensiunile poligonului pentru instruirea practica in conducerea auto
pentru categoria A si subcategoria A1


Anexa nr. 5
la Normele privind autorizarea scolilor de conducatori auto

(față)
ROMÂNIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

AUTORIZAȚIE
ȘCOLI DE CONDUCATORI AUTO

Școala ..........:............................................................ ,
adresa .. ................... ........... ..................... ..............,
este abilitată să organizeze și să desfășoare activitate
de pregătire a persoanelor în vederea obținerii permisului
de conducere a vehiculelor pentru categoriile, subcategoriile: ................................... .
Școala poate efectua pregătirea a maximum ………cursanți într-o serie.
 
Emitent:
AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - A.R.R.
Valabilă de la data de: ..... .......... . .....
până la data de: ..................................                                                         Semnătura și ștampila
Data emiterii: …..................................


Seria: A.S. nr. ......... ............ .

(verso)
Mențiuni speciale:Seria: A.S. nr. ......... ............ .Anexa nr. 6
la Normele privind autorizarea scolilor de conducatori auto


Anexa nr. 7
la Normele privind autorizarea scolilor de conducatori auto


Tarife pentru eliberarea autorizatiilor pentru scolile de conducatori auto

I.
a) pentru eliberarea primei categorii/subcategorii (tarif pe 5 ani) ............................................. 1200 lei;
b) pentru fiecare dintre categoriile/subcategoriile acordate suplimentar (tarif pe 5 ani) .............. 600 lei;
c) pentru fiecare categorie/subcategorie solicitata ulterior eliberarii autorizatiei ................... ......600 lei;

II.
1. In cazul in care scoala de conducatori auto detine autorizatie pentru categoria A sau subcategoria A1 si solicita autorizarea pentru subcategoria A1, respectiv pentru categoria A, eliberarea autorizatiei pentru subcategoria/categoria solicitata se face fara perceperea unui tarif.
2. In cazul in care scoala de conducatori auto detine autorizatie pentru categoria B sau subcategoria B1 si solicita autorizarea pentru subcategoria B1, respectiv pentru categoria B, eliberarea autorizatiei pentru subcategoria/categoria solicitata se face fara perceperea unui tarif.
3. In cazul in care scoala de conducatori auto detine autorizatie pentru categoria C sau subcategoria C1 si solicita autorizarea pentru subcategoria C1, respectiv pentru categoria C, eliberarea autorizatiei pentru subcategoria/categoria solicitata se face fara perceperea unui tarif.
4. In cazul in care scoala de conducatori auto detine autorizatie pentru categoria D sau subcategoria D1 si solicita autorizarea pentru subcategoria D1, respectiv pentru categoria D, eliberarea autorizatiei pentru subcategoria/categoria solicitata se face fara perceperea unui tarif.

Niciun comentariu: